velikost textu

Deismus v Anglii: Christianity As Old As the Creation Matthewa Tindala

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Deismus v Anglii: Christianity As Old As the Creation Matthewa Tindala
Název v angličtině:
Deism in England: Matthew Tindal's Christianity As Old As the Creation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ludmila Šolcová
Vedoucí:
doc. James Hill, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Id práce:
185252
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (B6101)
Obor studia:
Filozofie (FS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Deismus|přirozené náboženství|Matthew Tindal|křesťanství|teologie|osvícenství
Klíčová slova v angličtině:
Deism|natural religion|Matthew Tindal|Christianity|theology|Enlightenment
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje fenoménu anglického deismu na přelomu 17. a 18. století z perspektivy jeho odmítnutí autority vnějšího zjevení. Deismus lze stručně definovat jako pokus vystavit náboženství pouze na základě zjevení vnitřního, tedy rozumového poznání. Jsou zde představeny historické okolnosti vzniku tohoto hnutí a na konkrétním příkladu spisu Christianity as Old as the Creation (1730) myslitele Matthewa Tindala je pak proveden rozbor vztahu mezi vnějším a vnitřním zjevením. Vnější zjevení má být podle Tindala podrobeno tomu vnitřnímu. Tindal tuto tezi vyvozuje z dokonalosti rozumového náboženství, k němuž již není třeba nic dodávat. Jeho argumentační postup je v tomto ohledu vykázán jako problematický a vyžadující revizi.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the phenomenon of English deism at the turn of the 17th and 18th centuries from the perspective of its rejection of the authority of external revelation. Deism can be briefly defined as an attempt to base religion only on the internal revelation, i.e. the rational knowledge. This thesis firstly presents the historical circumstances of this movement; further it gives an analysis of the relation between internal and external revelation as offered in Matthew Tindal’s Christianity as old as the creation (1730) External revelation, according to Tindal, should be subjected to the internal revelation, i. e. the rational knowledge. Tindal derives this view from the perfection of his Religion of Nature, to which nothing needs to be added. Finally, Tindal´s argumentation is questioned, and it is shown that it requires an essential revision.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ludmila Šolcová 872 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ludmila Šolcová 130 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ludmila Šolcová 136 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. James Hill, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. 218 kB