velikost textu

Eda gen ve vývoji zubů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Eda gen ve vývoji zubů
Název v angličtině:
Eda gene in the development of teeth
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Linda Dalecká
Vedoucí:
Mgr. Mária Hovořáková, Ph.D.
Oponent:
Doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
Id práce:
185224
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Antropologie a genetika člověka (NANTR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Ectodysplasin A (EDA) je transmembránový protein z rodiny TNF, který hraje důležitou roli ve vývoji ektodermálních derivátů, jako jsou zuby, vlasy či žlázy. Mutace v Eda genu způsobuje u člověka hypohidrotickou ektodermální dysplázii (HED). Sonic hedgehog (Shh), který je ovlivňován Eda signální dráhou je důležitou signální molekulou zapojenou v iniciaci zubního vývoje. V rámci této studie bylo naším cílem zhodnotit vliv Eda genu na vývoj myších zubů a jeho vztah k Shh signalizaci, neboť Shh je důležitý ukazatel normálního zubního vývoje. Zaměřili jsme se na Shh expresi v zubech Eda mutantních myší, se spontánní mutací v Eda genu, které jsou přirozeným modelem pro X vázanou HED. Nejdříve jsme porovnávali Shh expresní vzorec v průběhu zubního vývoje u Eda mutantních myší s CD1 kontrolami pomocí metody disociace epitelů a fluorescenční mikroskopie. Následně jsme se zaměřili na pozorování buněčných linií exprimujících Shh pomocí Cre- LoxP systému. Také jsme vizualizovali SHH expresi pomocí imunohistochemie a kvantifikovali SHH protein v embryonálních čelistech pomocí western blotu. Dle našich výsledků byl vývoj zubů u Eda mutantních myší přibližně o jeden den opožděn v porovnání s kontrolou. Můžeme shrnout, že Eda gen a jeho protein má vliv na oblast Shh exprese následujícího funkčního zubu, ve smyslu redukce její velikosti a délky jejího trvání, avšak u Eda mutantních myší jsme nepozorovali skutečný nedostatek SHH proteinu. Klíčová slova: Eda gen, Hypohidrotická ektodermální displázie, vývoj zubů, zubní patologie, myš
Abstract v angličtině:
Abstract Ectodysplasin A (EDA) is a transmembrane protein of the TNF family, which plays an important role in the development of ectodermal derivates, such as teeth, hair or glands. Mutation in Eda gene causes the Hypohidrotic ectodermal dysplasia (HED) in humans. Sonic hedgehog (Shh) as a downstream of Eda signalling pathway is an important signalling molecule involved in the initiation of tooth development. In frame of the present study, we aimed to evaluate the involvement of Eda gene during the development of mice teeth and its relation to Shh signalling, since Shh is an important marker of the normal tooth development. We focused on Shh expression in Eda mutant mice teeth with spontaneous mutation in Eda gene, since these mice represent a natural model for X-linked HED. First, we compared the Shh expression pattern during the tooth development in Eda mutant mice with CD1 control using the dissociation of dental epithelia and fluorescent microscopy. Consequently, we focused on the cell line expressing Shh observation using Cre-loxP system. We also visualized SHH expression in Eda mutants using imunohistochemistry and qantified SHH protein in the embryonic jaws using western blot. According to our results, the development of teeth in Eda mutants seems to be approximately one day delayed compared to controls. We can summarize that Eda gene with its protein seems to influence the region of successive Shh expressions formation in the sense of a reduction of its size and duration of the presence but we did not observe any deficiency of SHH protein in Eda mutant mice. Keywords: Eda gene, Hypohidrotic ectodermal dysplasia, tooth development, patology of teeth, mouse
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Linda Dalecká 5.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Linda Dalecká 134 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Linda Dalecká 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Mária Hovořáková, Ph.D. 544 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. 713 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Linda Dalecká 266 kB