velikost textu

Funkce RAB GTPáz a SNARE proteinů v transportních drahách navazujících na Golgiho aparát v odpovědi na abiotický stres u rostlin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Funkce RAB GTPáz a SNARE proteinů v transportních drahách navazujících na Golgiho aparát v odpovědi na abiotický stres u rostlin
Název v angličtině:
Functions of RAB GTPases and SNARE proteins in post-Golgi trafficking pathways in response to abiotic stress in plants
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michal Moulík
Vedoucí:
RNDr. Michal Hála, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Petra Mašková, Ph.D.
Id práce:
185217
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rostliny, abiotický stres, membránový transport, sekrece, endocytóza, vakuola, RAB GTPázy, SNARE proteiny
Klíčová slova v angličtině:
plants, abiotic stress, membrane trafficking, secretion, endocytosis, vacuole, RAB GTPases, SNARE proteins
Abstrakt:
Abstrakt Rostliny jakožto sesilní organismy nemají možnost úniku před abiotickými či biotickými stresovými faktory. Vyvinuly si proto celou řadu morfologických, biochemických a fyziologických přizpůsobení snižujících negativní vlivy těchto faktorů. Velmi důležitou roli v adaptaci na abiotický stres hraje membránový transport. Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na dvě významné rodiny proteinů zúčastněné v tomto transportu, konkrétně na RAB GTPázy a SNARE proteiny. V první části je charakterizován fenomén stresu a popsány strategie, jak se rostliny vyrovnávají s působením stresorů, zejména produkce reaktivních forem kyslíku (ROS) a autofágie. Následující kapitola se zabývá úvodem do membránového transportu u rostlin. Ve zbytku práce charakterizuji RAB GTPázy a SNARE proteiny a popisuji mechanismus jejich fungování. Cílem klíčových částí těchto kapitol je shrnout současné poznatky o funkcích RAB GTPáz a SNARE proteinů v drahách návazných na Golgiho aparát při odpovědi na abiotické stresory, respektive na sekundární oxidativní stres. Klíčová slova: rostliny, abiotický stres, membránový transport, sekrece, endocytóza, vakuola, RAB GTPázy, SNARE proteiny
Abstract v angličtině:
Abstract Plants as sessile organisms are strongly affected by abiotic and biotic stress factors. Thus, they have developed an array of morfological, biochemical and physiological adaptations to reduce the negative effects of these factors. The membrane trafficking, among others, plays very important role in adaptation to abiotic stress. In my bachelor thesis I have focused on two important protein families involved in this trafficking, namely on RAB GTPases and SNARE proteins. In the first part, the phenomenon of stress is characterized and the strategies how plants cope with the effect of stressors are described, especially the production of reactive oxygen species (ROS) and autophagy. Following chapter deals with an introduction to the membrane trafficking in plants. In the rest of the thesis, I characterize RAB GTPases and SNARE proteins and provide contemporary insight in the mechanism of their function. The aim of the key parts of these chapters is to summarize current knowledge of RAB GTPases´ and SNARE proteins´ functions in post-Golgi trafficking pathways during response to abiotic stressors or secondary oxidative stress. Key words: plants, abiotic stress, membrane trafficking, secretion, endocytosis, vacuole, RAB GTPases, SNARE proteins
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michal Moulík 727 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michal Moulík 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michal Moulík 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michal Hála, Ph.D. 285 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petra Mašková, Ph.D. 225 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. 154 kB