velikost textu

Migrace jako téma krajských voleb 2016

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Migrace jako téma krajských voleb 2016
Název v angličtině:
Migration as a theme of regional elections in 2016
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Alice Randáková
Vedoucí:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petr Juptner, Ph.D.
Id práce:
185181
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a (F)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Migrace, Imigrace, Nelegální migrace, Krajské volby 2012, Krajské volby 2016, Teorie voleb prvního řádu, Teorie voleb druhého řádu, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj.
Klíčová slova v angličtině:
Migration, Imigration, Ilegal migration, Regional election 2012, Regional election 2016, Theory of the first order election, Theory of the second order election, South-Moravian region, Moravian-Silesian region, Plzeň region, Ústecký region.
Abstrakt:
Anotace1 Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem migrace v krajských volbách 2016. Toto v českém prostředí nově rezonující téma se začalo objevovat u politických subjektů napříč politickým spektrem. Autorka se ve své práci zaměřuje na čtyři kraje: Jihomoravský, Moravskoslezský, Plzeňský a Ústecký. V rámci těchto územních celků se věnuje tématu migrace jak ve volbách 2016, tak ve volbách 2012, aby bylo zřejmé, zda je migrace skutečně novým tématem nebo se v českém politickém prostoru objevovalo již v předchozích volbách. Autorka se ve své práci zaměřuje i na problematiku voleb teorie prvního a druhého řádu, kdy zároveň zkoumá roli stranického centra a periferie v rámci krajských voleb 2012 a 2016 ve výše zmíněných územních celcích. Svůj výzkum podporuje dotazníkovým šetřením. Celá práce je řešena ve dvou rovinách. První je teoretická část, kde se autorka zaměřuje na vymezení pojmu migrace, její druhy. Vysvětluje zde také teorii voleb prvního a druhého řádu. Následující, praktická část již pracuje s jednotlivými politickými programy, články a volebními výsledky. Hlavním cílem práce je zodpovědět otázku, zda byla migrace jedním z hlavních témat krajských voleb 2016. Dalším cílem je definovat, zda se jedná o nové téma, a zda se objevovalo napříč všemi definovanými kraji. V rámci práce došlo k záměně anotace s abstraktem (v textu práce je text pod názvem anotace, proto je i zde takto označen, ale uložen je pod kolonkou abstrakt, jak by to správně mělo být)
Abstract v angličtině:
Annotation1 This diploma thesis aims on the migration as a topic of regional election in 2016. This topic became resonating in Czech environment and appeared at several political subjects across the political spectrum. The author focuses on four regions in this thesis: South-Moravian, Moravian-Silesian, Plzeň region and Ústecký region. In respect of these territorial units the author aims on topic of migration, considering election 2016 as well as 2012, in order to clarify if the topic of migration is entirely new or it has already shown up in the czech political environment in previous election. The author aims on the first and second order election problematics in the the2sis and also studies the role of the party´s center and periphery in the regional election 2016 and 2012 in the territorial units mentioned above respectively.The author supports the research with a survey. The thesis consists of two levels. First is teoretical part, where the author defines the concept of migration, its kinds, etc. The author also explaines the theory of first and second order election. Following practical part operates with individual political programs, articles and election results. Main goal of the thesis is to answer the question if the migration was one of the main topics of regional election 2016. Another goal is to define if it was entirely new topic and if it apperaed across the all selected regions. 1 V rámci práce došlo k záměně anotace s abstraktem (v textu práce je text pod názvem anotace, proto je i zde takto označen, ale uložen je pod kolonkou abstrakt, jak by to správně mělo být)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alice Randáková 3.81 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Alice Randáková 1.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alice Randáková 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alice Randáková 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Michel Perottino, Ph.D. 259 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Juptner, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 154 kB