velikost textu

Komparace české a německé právní úpravy insolvenčního práva s náhledem do praxe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace české a německé právní úpravy insolvenčního práva s náhledem do praxe
Název v angličtině:
Comparison of Czech and German insolvency law with insight into practice
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petr Chytil
Oponenti:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
185180
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Shrnutí Jak vyplývá z názvu, cílem této práce je srovnat českou a německou právní úpravu insolvenčního práva a zjistit některé rozdíly na úrovni praxe. Motivace zvolit tyto země vycházela z faktů, že jsou obě země silně ekonomicky provázané a německé právo slouží jako tradiční zdroj inspirace českého práva. Dalším cílem tedy bylo zjistit, zda může být právní úprava našich západních sousedů inspirací i pro budoucí změny relativně nového insolvenčního práva v ČR. Protože je název práce poměrně obecný, bylo třeba obsah práce vhodně ohraničit a vybrat stěžejní body práce. Těmi jsou oddlužení, reorganizace a institut insolvenčního správce z pohledu výkonu této profese. Cílem práce tak není pokrýt problematiku insolvenčního práva komplexně. Práce je členěna do jedenácti kapitol. První kapitolu tvoří úvod práce a vymezení cílů. Ve druhé a třetí kapitole je popsán obecný úvod do německého insolvenčního práva, který se z velké části překrývá s úvodem do českého insolvenčního práva. Vybrané rozdíly v právních úpravách v obecné rovině jsou zmíněny v kapitole čtvrté. Kapitoly pět až sedm jsou věnovány hlavním tématům práce a tvoři pomyslné těžiště této komparace a vždy obsahují podkapitoly shrnující úpravu v ČR, Německu a podkapitolu srovnávající. Obsáhlá je zejména kapitola o oddlužení, jelikož koncept tohoto právního institutu se v obou zemích značně odlišuje. Kapitoly osm a devět jsou zaměřeny na témata v rovině praxe. Těmi jsou náhled na zveřejňování v rámci insolvenčního řízení, srovnání insolvenčních rejstříku, statistiky a sběr statistických dat. Náhled do praxe byl řešen pomocí několika přesahů do této roviny i v rámci ostatních kapitol. Rozdíly v praxi lze shrnout obecně vyšší aktivitou účastníků v Německu, což je v práci konkretizováno. Poslední dvě kapitoly tvoří závěr a kapitola de lege ferenda, které obsahují zobecněné výstupy této práce a výčet několika zajímavých návrhů ke změnám, které odpovídají na některé současné problémy českého insolvenčního práva.
Abstract v angličtině:
Summary As it implies from the title, aim of this thesis is to compare Czech and German insolvency law and find out differences, also on the practical level. Motivation to choose these countries came from facts, that both countries are economically connected and German law is traditional source of Czech law. Another aim is to find out, if the law of our western neighbours can be inspiration also for future changes to relatively new insolvency law in Czech. Because the title of this thesis is rather general, it was necessary to specify the content of this thesis with choosing main points. These are discharge from debts, reorganisation and insolvency administrator seen as a profession. Aim of this thesis is not to cover the insolvency law complexly. Thesis is divided into eleven chapters. First chapter is introduction and clears aims of this thesis. Second and third chapter describes the introduction to German insolvency law, which fairly overlaps the introduction to Czech insolvency law. Selected differences are mentioned in fourth chapter. Chapters five to seven are containing the main themes of this thesis, and these chapters are divided into subchapters with German law, Czech law and subchapter with comparison. The chapter about discharge from debts is rather extensive, because the concept of this legal institute is in both countries quite different. Chapters eight and nine are focused on practical themes. These are publication in insolvency proceedings, comparison of insolvency registers, statistics and collecting statistics data. Insight into praxis was also solved with several overlaps to this level within the frame of other chapters. Differences in praxis can be in general summarised with higher activity of procedural participants in Germany in comparison with Czech. Last two chapters are the conclusion and de lege ferenda chapter, which content general conclusions of this thesis and list of several interesting change proposals, that could be answer to some current problems of Czech insolvency law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Chytil 882 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Chytil 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Chytil 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 300 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 338 kB