velikost textu

Vývoj oronasální oblasti u dětí ve věku od 7 do 17 let: longitudinální studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj oronasální oblasti u dětí ve věku od 7 do 17 let: longitudinální studie
Název v angličtině:
Development of the oronasal facial region in children aged 7-17 years: longitudinal study
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tereza Jungvirtová
Vedoucí:
RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Cagáňová
Id práce:
185178
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Antropologie a genetika člověka (NANTR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
oronasální oblast, longitudinální studie, 3D skenování, geometrická morfometrie, klasická morfometrie, pohlavní dimorfismus
Klíčová slova v angličtině:
oronasal region, longitudinal study, 3D scanning, geometric morphometry, classical morphometry, sexual dimorphism
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce je založena na longitudinálním sledování vývojových změn oronasální oblasti v souboru dětí od 7 do 17 let. Byly sledovány růstové a tvarové změny, variabilita a pohlavní dimorfismus za použití 492 3D faciálních modelů 40 chlapců a 47 dívek. Tyto modely byly získávány každoročním skenováním dětí od 7 do 12 let a od 12 do 17 let. K získání modelů byl použit optický skener Vectra 3D a data byla vyhodnocována pomocí metod klasické a geometrické morfometrie (T-test, DCA, Per vertex T-test a Analýza hlavních komponent). Výsledky analýz byly vizualizovány pomocí superprojekčních barevných map průměrných obličejů a map signifikance, které zobrazují statisticky signifikantní oblasti změn oronasální oblasti. Během sledovaného období je patrný růst oronasální oblasti u dívek i u chlapců. Nejintenzivnější růst probíhal v oblasti nosního hřbetu u obou pohlaví, docházelo tedy k prodlužování nosu. Celkově se oronasální oblast prodlužovala a rozšiřovala a získávala konvexnější tvar. Intenzita růstu se u dívek zvyšovala od 10 let a u chlapců od 11 let. Pohlavní dimorfismus byl výrazný do 11 let, mezi 12. a 13. rokem nebyly rozdíly tak výrazné, jako u předchozích věkových kategorií a tyto změny se začaly opět zvyšovat od 14 let. Oronasální oblast chlapců byla delší, nos, dolní ret i brada byli u chlapců více v protruzi než u dívek. Po 14. roce věku se do protruze u chlapců dostává i horní ret.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is based on longitudinal monitoring of developmental changes of the oronasal region in a group of children from 7 to 17 years. Growth and shape changes, variability and sex dimorphism were monitored using 492 3D facial models of 40 boys and 47 girls. These models were obtained by yearly scanning children aged 7 to 12 years and 12 to 17 years. The Vectra 3D optical scanner was used to obtain the models and data were evaluated using classical and geometric morphometry methods (T-test, DCA, Per vertex T-test and Principal component analysis). The results of the analyses were visualized using superprojection color maps of average faces and significance maps that show statistically significant regions of oronasal region changes. During the period under review, the growth of the oronasal region is evident in both girls and boys. The most intense growth occurred in the area of the nasal spine in both sexes, so there was a lengthening of the nose. Overall, the oronasal region extended and expanded to acquire a more convex shape. Growth intensity increased in girls from 10 years and in boys from 11 years. Sexual dimorphism was pronounced up to 11 years, between 12 and 13 the differences were not as pronounced as in the previous age categories, and these changes began to increase again from 14 years. The boys' oronasal area was longer, the nose, lower lip and chin were more protracted in boys than in girls. After 14 years of age, the upper lip gets into protrusion in boys.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Jungvirtová 8.72 MB
Stáhnout Příloha k práci Tereza Jungvirtová 360 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Jungvirtová 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Jungvirtová 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. 387 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Cagáňová 360 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Errata Tereza Jungvirtová 16.93 MB