velikost textu

Některé železniční tunely staré éry na území ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Některé železniční tunely staré éry na území ČR
Název v angličtině:
Some railway tunnels of old era in territory of Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tomáš Černý
Vedoucí:
Ing. Josef Rott
Oponent:
Mgr. Richard Malát
Id práce:
185173
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geotechnologie (BGEOTECH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
klasické metody,železnice,tunel,kámen,obezdívka
Klíčová slova v angličtině:
classical methods,railway,tunnel,stone,lining
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce pojednává o některých tunelech z celkového počtu 120 železničních tunelů realizované v období 1848-1910 na území České republiky. Cílem těchto obdivuhodných staveb byla rešerše z hlediska zdiva, geologie a pevnosti horniny. Úvodní statě jsou věnovány klasickým metodám ražení tunelů, které se využívaly v dřívější době. V důsledku dnešní vyšší provozní rychlosti vlaků, s kterou se nepočítalo při prvotním plánováním ostění a omezení možnosti použití pouze kamene a dřeva. V práci je zahrnuto nejčastější metody rekonstrukce pro optimalizaci tunelů, možnost rychlejší přepravy a zajištění jejich stability. Ukázalo se, že pro účely případné rekonstrukce je nutné počítat se značnou pevností zdiva, které ani po 100 – 170 letech mnohdy nevykazuje známky hloubkové degradace.
Abstract v angličtině:
Abstract The Bachelor thesis deals with some tunnels from the total number of 120 railway tunnels build in the period 1848-1910 in the territory of the Czech Republic. The aim of these admirable buildings was the research for masonry, geology and rock strength. The introductory articles are devoted to the classical tunneling methods used in earlier times. As a result of today's higher operating speeds of trains, which was not taken into account when initially planning the lining and limitation to the use of stone and wood only. The work includes the most frequent reconstruction methods for tunnel optimization, the possibility of faster transport and their stability. It has been shown that, for the purpose of possible reconstruction, it is necessary to count on the considerable strength of the masonry which, even after 100-170 years, often does not show signs of deep degradation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Černý 22.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Černý 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Černý 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Josef Rott 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Richard Malát 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. 152 kB