velikost textu

Právní úprava nájmu bytů a prostor sloužících podnikání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava nájmu bytů a prostor sloužících podnikání
Název v angličtině:
Legal regulation of lease of apartments and the business premises
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kristina Kolbach
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
185168
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nájem, nájemní smlouva, prostor sloužící podnikání
Klíčová slova v angličtině:
lease, lease contract, business premises
Abstrakt:
Abstrakt V této diplomové práci se zabývám aktuální právní úpravou nájmu bytů a prostor sloužících podnikání po rekodifikaci soukromého práva. Diplomovou práci jsem rozdělila do čtyř kapitol, ve kterých se snažím poskytnout komplexní pohled na danou tématiku. Poukazuji zde na podstatné změny, ke kterým v souvislosti s rekodifikaci v nájemních vztazích došlo a zároveň porovnávám s předchozí právní úpravou, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a hodnotím jaký to má celkový dopad na práva a povinnosti smluvních stran. V nové právní úpravě věnoval zákonodárce poměrně značnou pozornost úpravě nájmu bytu, a obzvlášť pak nájmu prostoru sloužícího k podnikání. Podstatným rozdílem mezi nájmem bytu a nájmem prostoru sloužícího k podnikání je především v účelu nájmu. Účelem nájmu bytu je zejména zajištění bytových potřeb nájemce a případně členů jeho domácnosti, zatímco účelem nájmu prostoru sloužícího k podnikání je uspokojování podnikatelských potřeb a potřeb jiných osob, které si tyto prostory pronajímají. V případě, že účelem nájmu nemovitosti není bydlení, popř. je nájemcem právnická osoba, pak se použije obecné ustanovení o nájmu (tj. ust. § 2201 a násl. občanského zákoníku). Přijetí nového občanského zákoníku považuji za přínosné zejména kvůli celistvosti právní úpravy nájmu v jednom předpise, avšak komplexnost, klady a zápory jednotlivých ustanovení nám ukáže až jejich aplikace v praxi.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with a legal regulation of lease of apartments and the business premises after the recodification of private law. I have divided the thesis into four chapters in which I try to provide a comprehensive view on the legal legislation. I refer to fundamental changes that were connected with the recodification of lease relationship and I also compare this with the previous legal regulation, an Act of 26 February 1964 the Civil Code, and it‘s subsequent amendments. In this part I also evaluete it‘s impact on rights and obligations of contractual parties. In the new legislation the legislator paid attention to the legal framework of the lease of an apartment, especially to the lease on business premises. The most significant difference between the lease of an apartment and the lease on business premises is in it‘s purpose. The purpose of a lease of apartment is, particulary, to ensure housing for a lessee and his household member, however the purpose of a lease on business premises is to satisfy business aims and aims of other persons who are lessee of these premises. In the case that the main purpose of the lease is not housing or the lessee is a legal entity then we have to use general provisions about the lease (e.g. Article 2201 and follows of the Civil Code). I consider the new Civil Code to be of benefit but complexity, advantages and disadvantages of various provisions of the new codification of private law will show their application only in practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kristina Kolbach 627 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kristina Kolbach 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kristina Kolbach 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 556 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 152 kB