velikost textu

Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb
Název v angličtině:
Civil-law liability arises upon the provision of health services
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lenka Zykánová
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
185167
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
občanskoprávní odpovědnost, poskytování zdravotních služeb, nemajetková újma na zdraví, předpoklady vzniku občanskoprávní odpovědnosti za újmu na zdraví
Klíčová slova v angličtině:
civil-law liability, provision of health services, non-pecuniary damage to health, assumptions upon which the civil-law liability for damage to health arise
Abstrakt:
Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb Abstrakt Diplomová práce si klade za cíl podrobněji rozebrat občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb s bližším zaměřením na odpovědnost za nemajetkovou újmu na životě a zdraví vzniklou v průběhu poskytování zdravotních služeb pacientu či imateriální újmu vzniklou osobám blízkým v důsledku porušení právní povinnosti lékaře, a to včetně způsobu a rozsahu odčinění takové nemajetkové újmy. V rámci práce je představena současná právní úprava, která se uplatní při dovozování občanskoprávní odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb s dílčími odkazy na právní úpravu předchozí, tedy OZ 1964 a náhradovou vyhlášku, a jsou představeny změny a zmíněna slabší místa současné právní úpravy. Práce se skládá z pěti hlavních kapitol, úvodu a závěru. První a druhá kapitola uvozují danou problematiku, kdy jsou představeny základní pojmy důležité pro oblast občanskoprávní odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb a též prameny právní úpravy, v jejichž rámci je osvětlen vzájemný vztah dvou stěžejních právních předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb, a to OZ a ZZS. Je též objasněn samotný charakter lidského života a zdraví jakožto dílčích osobnostních práv, zmíněn jejich přirozenoprávní základ a též potřeba a zdůvodnění jejich ochrany. Třetí kapitola se již věnuje samotnému vztahu pacienta a lékaře, jeho povaze a obsahu, kdy jsou vypíchnuty dvě stěžejní povinnosti lékaře: povinnost postupovat lege artis a povinnost získat svobodný a informovaný souhlas. Zmíněna je i povinnost lékaře jednat obezřetně tak, aby nevznikala nedůvodná újma mj. na životě a zdraví pacienta a dodržovat tak prevenční povinnost. V neposlední řadě je představena smlouva o péči o zdraví jakožto institut, který jasně deklaroval základ vztahu pacienta a lékaře jakožto soukromoprávní a poprvé tak zakotvil v českém právním řádu smluvní typ, který se uplatní při poskytování zdravotních služeb. Čtvrtá kapitola se konečně věnuje samému jádru této diplomové práce, tedy občanskoprávní odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb, kdy je zmíněna změna vnímání občanskoprávní odpovědnosti jakožto povinnosti k náhradě újmy vznikající již spolu s primární povinností. Těžiště této kapitoly však stojí na bližším rozebrání podmínek, které musí být naplněny, aby mohla být dovozena povinnost poskytovatele zdravotních služeb k náhradě újmy na zdraví, tedy protiprávní jednání, újma vzniklá v důsledku takového protiprávního jednání a zavinění jakožto subjektivní složka nutná v případě porušení zákonné povinnosti či povinnosti prevenční. Na závěr této kapitoly je pojednáno o osobách, které ponesou v konečném důsledku odpovědnost za konkrétní porušení právní povinnosti a následný vznik újmy při poskytování zdravotních služeb. Poslední pátá kapitola podrobně pojednává o nemajetkové újmě vzniklé v důsledku ublížení na zdraví a usmrcení, a to včetně dílčích nároků poškozeného pacienta v podobě bolestného, odčinění ztížení společenského uplatnění a duševních útrap. Práce rozebírá především rozsah a způsob odčinění takto vzniklé nemajetkové újmy, a to ve světle Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví včetně rozebrání charakteru této Metodiky a jejího současného postavení při určování výše bolestného a odčinění ztížení společenského uplatnění. Okrajově je též pojednáno o nemajetkové újmě včetně jejího odčinění, která může vzniknout osobám blízkým poškozenému pacientu v důsledku zvlášť závažného ublížení na zdraví či usmrcení poškozeného pacienta. Klíčová slova: občanskoprávní odpovědnost, poskytování zdravotních služeb, předpoklady vzniku občanskoprávní odpovědnosti za újmu na zdraví, nemajetková újma na zdraví
Abstract v angličtině:
Civil-law liability arises upon the provision of health services Abstract This diploma thesis aims to analyze in detail the civil-law liability arising out of the provision of health services; special focus is drawn to non-pecuniary damage to health and life of the patient and non-pecuniary damage of the close persons during the provision of health services by the breach of duties of the doctor, including ways and extent of compensation sustained harm. The thesis explains the current legal framework within which civil-law liability for the provision of health sevices is assessed, with individual references to the previous legal acts (i.e. the 1964 Civil Code and the Decree on compensation of non-pecuniary damage). The changes and weaknesses of the current legal framework are pointed out. The thesis comprises of an introduction, five main chapters and a conclusion. First and second chapters delimitate the issue at hand, introduce elementary terms important for the field [of civil-law liability for the provision of health services], and sources of law and shed light onto the relationship between the two key legal acts governing the provision of health services, that being the Civil Code and the Act on Provision of Helath Services. The substance of human life and health as two individual personal rights is also explained, as well as their foundation in genuine (natural) rights and the need and reason to protect them. Third chapter discusses the very doctor/patient relation, its character and content. Two key responsibilities of the doctor are pointed out, which are the lege artis standard and the obligation to obtain a voluntary and informed consent of the patient. The doctor’s obligation to act cautiously so that no unreasonable damage occurs (incl. to life and health of the patient), i.e. the obligation to prevent the occurrence of damage, is also observed. Last, but not least, the healthcare agreement is presented as an institute which clearly established the doctor/patient relationship as a civil-law one and pioneered as a contractual type to govern the provision of health services. Finally, the fourth chapter deals contains the core of this thesis, which is the civil- law liability for the provision of health services. The shift in perception of the civil-law liability towards the unity of the primary obligation and the [secondary] obligation to compensate damages is observed. Focal point of this chapter is the analysis of 1 assumptions which have to be fulfilled to infer the liability of the provider of health services to compensate damages to health and life, which are: (i) illegal conduct, (ii) damages occurred as a result of such conduct and (iii) culpability as a subjective element required in case of breach of statutory or prevention duties. At the end of this chapter, the person who will eventually bear the liability for the breach of specific legal duties and the consequential damage in the provision of health services are discussed. The last, fifth chapter deals with the non-pecuniary damage caused by health-related injury and death, including individual claims of the damaged patient in the form of damages for suffered pain, loss of amenity and mental suffering. The thesis analyzes especially the extent and the ways of compensation of non-pecuniary damage caused in such ways in the light of the Methodology of Compensation of Non-pecuniary Damage to Health, including the substance of the said methodology and its current role in determination of the amount of compensation for suffered pain and loss of amenity. The non-pecuniary damage (mental suffering) sufferred by persons closed to injured patient as a consequence of serious bodily harm or death of the patient and it's compensation is also discussed marginally. Key words: civil-law liability, provision of health services, non-pecuniary damage to health, assumptions upon which the civil-law liability for damage to health arise 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Zykánová 699 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Zykánová 197 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Zykánová 258 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 295 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 623 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 152 kB