velikost textu

Neplatnost a neúčinnost právních úkonů v insolvenčním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neplatnost a neúčinnost právních úkonů v insolvenčním řízení
Název v angličtině:
Nullity and inefficacy of legal acts in bankruptcy proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Rebeka Židuliaková
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
185148
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
neplatnost, neúčinnost, odpůrčí žaloba
Klíčová slova v angličtině:
nullity, inefficacy, contesting action
Abstrakt:
Abstrakt Neplatnost a neúčinnost právních úkonů v insolvenčním řízení Práce se zabývá vylíčením institutů neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů, a to zejména se zaměřením na insolvenční řízení. Takové právní úkony zkracují majetkovou podstatu dlužníka a právě instituty neplatnosti a neúčinnosti umožňují navrácení takto ušlého majetku do majetkové podstaty. Práce je rozdělena do šesti kapitol, které jsou dále děleny na podkapitoly, přičemž stěžejní část tvoří kapitoly 4. a 5. První kapitola se věnuje základnímu vymezení insolvenčního řízení, dále jsou vylíčeny základní principy a zásady insolvenčního řízení, které jsou důležité i pro pochopení institutů neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů. Obecně je přiblížena problematika odporovatelnosti právních úkonů v insolvenčním řízení a na závěr celé kapitoly jsem vyzdvihla i trestněprávní přesah této problematiky, se zaměřením na trestný čin zvýhodňování věřitele. Ve druhé kapitole je uveden historický exkurz, a to nejenom v rámci neplatných a neúčinných právních úkonů, ale také v rámci vývoje insolvenčního řízení jako celku a jeho přibližování se současné právní úpravě. Třetí kapitola líčí neplatnost a neúčinnost v rámci občanského práva, respektive v rámci zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dělí se na dvě podkapitoly, přičemž první se věnuje neplatnosti právního jednání a druhá se věnuje neúčinnosti právního jednání. Jsou v nich rozebrány zejména rozdílné rysy úpravy občanského práva a insolvenčního práva. Ve čtvrté kapitole se dostáváme k úpravě institutů neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů v insolvenčním zákoně. Nadto se druhá podkapitola dělí na tři části, které rozebírají jednotlivé skutkové podstaty neúčinných právních úkonů v insolvenčním zákoně. Jedna z nich je pak aplikována na modelový příklad odpůrčího sporu a je tak vtělena do vypracované odpůrčí žaloby, která je uvedena v příloze diplomové práce. Pátá kapitola je teoretickým nastíněním odpůrčí žaloby a jsou v ní vylíčené procesní aspekty tohoto procesního úkonu. Najdeme zde tedy aktivní a pasivní legitimaci, příslušnost soudu a procesní důsledky zahájení insolvenčního řízení na již probíhající spor o neúčinném právním úkonu. V obecné rovině lze shrnout, že jde o návod, jak se domoci neplatnosti a neúčinnosti u soudu v rámci insolvenčního řízení. Poslední kapitola je obecný popis úpravy těchto institutů v zahraničí, a to se zaměřením na Slovenskou republiku. Kapitola je podána spíše komparativním způsobem a má tak za cíl spíše porovnání právní úpravy Slovenské a České republiky. Inspirací pro tuto kapitolu byla zejména společná historie a tím i poznatek, že základní prameny pro dnes již rozdílné právní úpravy, byly velice podobné, ne-li stejné. Klíčová slova:neplatnost, neúčinnost, odpůrčí žaloba
Abstract v angličtině:
Abstract Nullity and inefficacy of legal acts in bankruptcy proceedings This thesis deals with description of nullity and inefficacy institutes of legal acts, especially with focus on bankruptcy proceedings. Such legal acts shorten the debtor's assets and the institutes of nullity and inefficacy allow to return the lost property back to the debtor's assets. This thesis is divided into six chapters which are subdivided into subchapters whilst the most important part is formed by chapters 4. and 5. The first chapter deals with the basic definition of bankruptcy proceedings, it also describes the basic principles and principles of bankruptcy proceedings which are also important for understanding the institutes of nullity and inefficacy of legal acts. There is approached the issue of the actionability of legal acts in bankruptcy proceedings in general view and in the whole chapter's conclusion I have highlighted the criminal law overlap of this topic with focus on the offense of favoring the creditor. The second chapter provides a historical excursion, not only in the context of nullity and inefficacy legal acts but also in the context of bankruptcy proceedings development as a whole and its approximation to the current legal regulation. The third chapter deals with nullity and inefficacy under civil law, or within the framework of Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code. It is divided into two sub-chapters, the first deals with the nullity of legal proceedings and the second dealing with the inefficacy of legal proceedings. In particular there are distinguished different features of civil and bankruptcy law. In the fourth chapter we are getting to the modification of institutes of nullity and inefficacy of legal acts in bankruptcy law. Furthermore the second subchapter is divided into three parts, which analyze the individual facts of inefficacy legal acts within the bankruptcy law. One of them is applied then to a model example of the contesting dispute and thus it is inculcated in the elaborated indictment presented in the appendix of this diploma thesis. The fifth chapter is a theoretical outline of contesting action and describes the procedural aspects of this procedural act. It is possible to find there an active and a passive right to sue, the jurisdiction of the court and the procedural consequences of bankruptcy proceedings initiation on the ongoing dispute of ineffective legal action which is already in the progress. Generally it can be summed up that this represents a guideline on how to claim nullity and inefficacy at court within bankruptcy proceedings. The last chapter is a general description of the treatment of these institutes abroad with the focus on the Slovak Republic. The chapter is presented in a sort of comparative way and so it is aimed at comparison of legal regulations of the Slovak and the Czech Republic. In particular the inspiration for this chapter was a common history and therefore the knowledge that the underlying sources for today's different legal regulations were very similar if not the same. Keywords: nullity, inefficacy, contesting action
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Rebeka Židuliaková 620 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Rebeka Židuliaková 152 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Rebeka Židuliaková 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Rebeka Židuliaková 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 152 kB