velikost textu

Testování křemíkových detektorů pro modernizaci detektoru ATLAS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Testování křemíkových detektorů pro modernizaci detektoru ATLAS
Název v angličtině:
Tests of Silicon detectors for the ATLAS detector upgrade
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Vít König
Vedoucí:
doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Oponent:
RNDr. Peter Kvasnička
Id práce:
185117
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ATLAS Upgrade, laser testy, Front-end elektronika, křemíkový stripový detektor
Klíčová slova v angličtině:
ATLAS Upgrade, laser tests, Front-end elektronic, strip silicon detector
Abstrakt:
Název práce: Testování křemíkových detektorů pro modernizaci detektoru ATLAS Autor: Vít König Katedra / Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr., ÚČJF MFF UK Abstrakt: Tato práce se zabývá testováním prototypů stripových křemíkových detektorů pro modernizaci detektoru ATLAS na ATLAS Upgrade. Toto testování probíhalo a probíhá na Oddělení křemíkových detektorů na Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK. Hlavním zaměřením této práce je popis testování Front-end parametrů detektoru pomocí kalibračního náboje a pomocí laseru. První kapitola této práce stručně popisuje, jak funguje experiment v částicové fyzice, a shrnuje základní fakta o detektoru ATLAS a jeho modernizaci. Druhá kapitola popisuje fyzikální vlastnosti polovodičů, které je potřeba znát pro pochopení principu detekce částic křemíkovými detektory. Dále popisuje způsob vyčítání a zpracování informace z detektoru. Třetí a čtvrtá kapitola popisují samotné testování FE parametrů detektoru, provedených autorem této práce. Závěry z těchto měření poslouží při dalším testování stripových křemíkových detektorů pro ATLAS Upgrade. Klíčová slova: ATLAS Upgrade, laser testy, Front-end elektronika, křemíkový stripový detektor
Abstract v angličtině:
Title: Tests of Silicon detectors for the ATLAS detector upgrade Author: Vít König Department: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr., IPNP Abstract: This thesis is focused on the testing of prototypes of strip silicon detectors for the modernization of ATLAS detector on ATLAS Upgrade. These tests take place at the Department of Silicon Detectors at the Institute of Particle and Nuclear Physics. The main focus of this work is the description of tests of Front-end parameters of the detector using the calibration charge and laser. The first chapter of this thesis briefly describes, how the experiment in particle physics works, and summarizes the basic facts about the ATLAS detector and its upgrading. The second chapter describes the physical properties of semiconductors that are needed to understand the principle of particle detection by silicon detectors. It also describes how to read and process information from the detector. The third and fourth chapters describe the testing of FE parameters of the detector, done itself by the author of this work. Conclusions from these measurements will serve to further tests of strip silicon detectors for ATLAS Upgrade. Keywords: ATLAS Upgrade, laser tests, Front-end elektronic, strip silicon detector
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vít König 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vít König 418 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vít König 372 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Peter Kvasnička 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. 152 kB