velikost textu

Hodnotenie kvality života tehotných v Českej a Slovenskej republike pomocou špecifického dotazníka QOL-GRAV

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnotenie kvality života tehotných v Českej a Slovenskej republike pomocou špecifického dotazníka QOL-GRAV
Název v češtině:
Hodnocení kvality života těhotných v České a Slovenské republice pomocí specifického dotazníku QOL-GRAV
Název v angličtině:
Quality of life evaluation in pregnant women in the Czech republic and Slovakia by means of a specific questionaire QOL-GRAV
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Terézia Bujňáková
Vedoucí:
Mgr. Jana Rathouská
Oponent:
Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Id práce:
185097
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Názov práce: Hodnotenie kvality života tehotných v Českej a Slovenskej republike pomocou špecifického dotazníka QOL-GRAV Autor diplomovej práce: Terézia Bujňáková Vedúci práce: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Cieľ práce Jedným z hlavných cieľov tejto práce je vytvorenie prehľadu teórie v oblasti kvality života, tehotenstva a príjmu kyseliny listovej. Praktická časť je zameraná na skúmanie kvality života tehotných žien, užívanie kyseliny listovej pred a počas obdobia gravidity a jej vplyv na kvalitu života v Českej a Slovenskej republike pomocou špecifického dotazníka QOL-GRAV. Metódy Využitá bola kvantitatívna metóda v podobe špecifického dotazníka QOL-GRAV, doplneného o otázky ohľadom užívania kyseliny listovej a zmeny stravovacích návykov pred a počas tehotenstva. Dotazovaných bolo 564 tehotných žien v Českej aj Slovenskej republike v ktoromkoľvek týždni gravidity ako aj tie, ktoré mali najviac dva týždne po pôrode. Výsledky Kvalitu života tehotných žien v Českej a Slovenskej republike môžeme považovať za veľmi dobrú podľa priemernej hodnoty 18,81 bodov, z celkového počtu 45 bodov, kde najmenší možný počet bodov 9 predstavuje najvyššiu kvalitu života, získanej v dotazníku. Kyselinu listovú dopĺňalo pred tehotenstvom 42 % opýtaných, počas tehotenstva 69 %. V prípade, že ju dopĺňali, množstvo bolo primerané hodnote odporúčanej Svetovou zdravotníckou organizáciou. Najčastejšie šlo o hodnotu 400 µg a viac. Užívanie kyseliny listovej pred aj počas tehotenstva nemá takmer žiadny vplyv na kvalitu života. Záver Dáta z tohto výskumu tehotných žien V Českej a Slovenskej republike ukázali, že ich kvalita života je veľmi dobrá. Málo žien ale prijíma kyselinu listovú pred tehotenstvom. Zistili sme, že dopĺňanie folátov nesúvisí s kvalitou života tehotných žien. Kľúčové slová: kvalita života, tehotenstvo, kyselina listová, QOL-GRAV
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Title of diploma thesis: Quality of life evaluation in pregnant women in the Czech republic and Slovakia by means of a specific questionaire QOL-GRAV Author: Terézia Bujňáková Supervisor: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Backround First, an overview of the theory concerning quality of life, pregnancy and folic acid intake was the part of the main aims of this thesis. Experimental section is focused on evaluating quality of life of pregnant women, supplementation of folic acid before and during gravidity and its potential effect on quality of life of women in the Czech republic and Slovakia, evaluated by a specific questionaire QOL-GRAV. Methods We used a quntitative method in the form of specific questionaire QOL-GRAV, in which questions about folic acid supplementation and eating habits changes before and during pregnancy, were implemented. 564 pregnant women from Czech and Slovak republic were questioned in any week of gravidity or two weeks after delivery, at latest. Results We can consider quality of life of pregnant women in Czech and Slovak republic as very good, according to average value 18,81 points of 45 points overall obtained from the questionaire, where minimum possible value of 9 points represents best quality of life. 42% of interviewees supplemented folic acid before pregnancy, during pregnancy even 69%. In case of supplementation, the amount was appropriet, according to the World Health Organization recommendations. Most often it was 400 µg and more. Taking folic acid before and during pregnancy revealed almost no effect on quality of life. Conclusions Data from our research of pregnant women in the Czech and Slovak republic shows that their quality of life is very good. However, few women supplement folic acid before pregnancy. We found that folic acid supplementation is not related to the quality of life of pregnant women. Keywords: quality of life, pregnancy, folic acid, QOL-GRAV
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Terézia Bujňáková 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Terézia Bujňáková 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Terézia Bujňáková 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Rathouská 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 152 kB