velikost textu

Postoj matek k povinným očkováním u dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoj matek k povinným očkováním u dětí
Název v angličtině:
Attitude of mothers to compulsory vaccination in children
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Pavla Červinková
Vedoucí:
Mgr. Jana Rathouská
Oponent:
Mgr. Klára Konečná, Ph.D.
Id práce:
185095
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Bc. Pavla Červinková Postoj matek k povinným očkováním u dětí Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Odborný pracovník v laboratorních metodách Nejúčinnější prevencí před vážnými infekčními chorobami je očkování. V České republice existuje povinné očkování proti devíti nemocem, u kterých se zatím nepodařila eradikace ve světě. Téma povinného očkování je v současnosti velmi aktuální a diskutovaný problém. Cíl studie: Teoretický přehled týkající se problematiky povinného očkování u dětí, jednotlivých nemocí, možných rizik očkování a dostupných vakcín. Cílem dotazníkové studie je zjistit procento matek s negativním postojem k této problematice a jejich důvody pro svůj postoj. Metody: Dotazníková studie v rámci České republiky. Dotazník byl určen pro ženy – matky různých věkových kategorií. Výsledky: V laické veřejnosti panuje široké spektrum názorů na tuto problematiku. Většina matek zaujímá k tématu povinného očkování kladný postoj. Značná část matek poukazuje na špatnou legislativu v České republice. Kritizují zejména očkovací schéma a povinnost používání kombinovaných vakcín, u kterých matky často pozorují nežádoucí účinky. Závěr: Z dotazníkového šetření vyplývá, že v populaci České republiky převažuje procento matek, které své děti povinnými vakcínami očkují. Avšak procento matek s negativním postojem není zanedbatelné. Většina matek poukazuje na nedostatečnou informovanost veřejnosti o této problematice. Klíčová slova: povinné očkování, imunita, legislativa, vakcína
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Bc. Pavla Červinková Attitude of mothers to compulsory vaccination in children Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Specialist in laboratory methods The most effective prevention of serious infectious diseases is vaccination. In the Czech Republic, there is a compulsory vaccination against nine diseases, which have not been eradicated in the world yet. The topic of compulsory vaccination is currently a very topical and discussed issue. Objectives: Theoretical overview of the issue of compulsory vaccination in children, individual diseases, the possible risks of vaccination and available vaccines. The aim of the questionnaire study is to determine the percentage of mothers with a negative attitude to this issue and their reasons for their attitude. Methods: Questionnaire study within the Czech Republic. The questionnaire was intended for women – mothers of different age categories. Results: In the general public, there is a wide range of views on this issue. Most of mothers have a positive attitude towards compulsory vaccination. A significant part of mothers point to a bad legislation in the Czech Republic. They particularly criticize the vaccination scheme and the obligation of using combined vaccines, in which mothers often observe side effects. Conclusion: The questionnaire study shows that the percentage of mothers who vaccinate their children with compulsory vaccines prevails in the population of the Czech Republic. However, the percentage of mothers with a negative attitude is not negligible. Majority of mothers point to the lack of public awareness of this issue. Keywords: compulsory vaccination, immunity, legislation, vaccination
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavla Červinková 3.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavla Červinková 210 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavla Červinková 206 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Rathouská 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Konečná, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 153 kB