velikost textu

Pohlavní dimorfismus a morfologie lebky s ohledem na sociální strukturu velkomoravského pohřebiště Mikulčice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pohlavní dimorfismus a morfologie lebky s ohledem na sociální strukturu velkomoravského pohřebiště Mikulčice
Název v angličtině:
Sexual dimorphism and skull morphology with regard to the social structure of the Great Moravian burial area Mikulčice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Vojtěch Rieger
Vedoucí:
Mgr. Šárka Bejdová
Oponent:
Mgr. Lucie Bigoni, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Id práce:
185094
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Antropologie a genetika člověka (NANTR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá vlivem pohlaví a socioekonomické příslušnosti na morfologii lebky u populace Slovanů z raně středověkého sídliště Mikulčice, které byly mocenským centrem Velké Moravy s hierarchicky uspořádanou společností. Pro lepší pochopení historických vztahů v tehdejší společnosti je důležité identifikovat jedince a zařadit ho do příslušné sociální skupiny. Již dříve byly identifikovány morfologické rozdíly lebky mezi obyvateli pohřbenými na mikulčickém hradě a těmi pohřbenými v podhradí. To je dáváno do souvislosti s odlišnými podmínkami pro život, které vycházejí z odlišného společenského postavení jedinců z hradu a podhradí. Tato práce studuje, zda také existuje podobné pojítko mezi socioekonomickou příslušností jedince a bohatostí hrobové výbavy. Dále pak je vliv lokality a výbavy hroby na morfologii lebky porovnán mezi sebou. V rámci takto definovaných skupin je také popsán pohlavní dimorfismus, jehož míra manifestace mimo jiné souvisí právě s příhodností vnějšího prostředí a je tak vhodným antropologickým markerem. Analyzováno bylo celkem 89 jedinců (40 žen a 49 mužů) ve věkovém rozmezí od 20 do 60 let. Materiál byl vyhodnocen pomocí metod geometrické morfometrie, a to nově v celém povrchu lebky. Signifikantní intersexuální rozdíly byly identifikovány u všech podskupin mikulčického obyvatelstva vymezených lokalitou nebo výbavou hrobu. Výraznější pohlavní dimorfismus byl pozorován u obyvatel mikulčického hradu oproti podhradí. Z tohoto vyvozujeme, že obyvatelé mikulčického hradu žili v lepších podmínkách, např. s lepší stravou, než zbytek obyvatel. Významnější vliv lokality na morfologii lebky byl rozpoznán u mužů než u žen, které tak pravděpodobně neměly stejná práva jako stejně postavení muži. Z analýz také vyplývá, že hrobová výbava příliš neodráží postavení jedince, což by mohlo být vysvětleno rostoucím vlivem křesťanského způsobu pohřbívání bez vybavování hrobů symbolickými předměty. Klíčová slova: pohlavní dimorfismus, populační variabilita, socioekonomický status, lebka, mastikace, geometrická morfometrie, Velká Morava 1
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the influence of gender and socio-economic affinity on skull morphology in the population of Slavs from early medieval settlement Mikulčice. Mikulčice was the power center of Great Moravia with a hierarchically structured society. For a better understanding of historical relationships in the society at the time, it is important to identify individuals and classify them in the appropriate social group. There have been previously identified morphological differences of the skull between the inhabitants buried in the Mikulčice castle and those buried in the sub-castle area. These differences were related to the different living conditions based on the social status of the individuals buried in the castle and sub-castle area. This thesis studies whether there is a similar link between the individual's socio-economic affinity and the wealth of items found in graves. Furthermore, the influence of locality and burial equipment on skull morphology is compared with each other. Within the groups defined in this way, sexual dimorphism is also described, whose degree of manifestation, among other things, is related to the suitability of the external environment and is thus a convenient anthropological marker. A total of 89 individuals (40 women and 49 males) aged 20 to 60 years were analyzed. The material was evaluated using geometric morphometry methods newly in the entire skull surface. Significant intersexual differences have been identified in all subgroups of the Mikulčice population defined by the location of grave or grave equipment. A more pronounced sexual dimorphism was observed among the inhabitants of the Mikulčice castle compared to the sub-castle area. We deduce that the inhabitants of the Mikulčice castle lived in better conditions, eg with a better diet than the rest of the population. The more significant influence of the location on skull morphology was recognized in men rather than in women who probably did not have the same rights as men. The analysis also shows that the richness of burial equipment does not reflect too much the individual's social status, which could be explained by the growing influence of the Christian way of burial without the use of burial equipment or symbolic objects. Key words: sexual dimorphism, population variability, socioeconomic status, skull, mastication, geometric morphometry, Great Moravia 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Rieger 10.12 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Vojtěch Rieger 2.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Rieger 616 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Rieger 545 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Šárka Bejdová 157 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Bigoni, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. 153 kB