velikost textu

Trestný čin pomluvy podle § 184 tr. zák.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestný čin pomluvy podle § 184 tr. zák.
Název v angličtině:
The Crime of Defamation under Art. 184 Criminal Code
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Leskovjanová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
185090
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trestný čin pomluvy, čest, dobrá pověst
Klíčová slova v angličtině:
crime of defamation, personal honor, good reputation
Abstrakt:
Trestný čin pomluvy podle §184 tr. zák. Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá zněním a úlohou trestného činu pomluvy v trestním právu. Protože se kvůli objektivní stránce trestného činu a typu jeho chráněného objektu jedná o bagatelní trestný čin, a v posledních 15 letech se opakovaně uvažuje o jeho vyškrtnutí z trestního zákoníku, autorka práce si klade otázku, zda je stávající skutková podstata pomluvy v trestním právu postradatelná či nikoliv. První kapitola této práce je věnována základnímu právu na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochraně jména. Po představení a vzájemném odlišení jmenovaných institutů následuje shrnutí historického vývoje trestněprávní úpravy ochrany cti. Jeho cílem je zaznamenat, jakým způsobem se formulace trestného činu pomluvy vyvíjela od vzniku První republiky až do současnosti, a současně přiblížit nejdůležitější důvody, které vedly zákonodárce po Sametové revoluci k rozhodnutí trestný čin pomluvy v trestním zákoníku i nadále ponechat. Stěžejní část této práce představují dvě následující kapitoly, ve kterých se autorka zabývá současnou úpravou ochrany cti a dobré pověsti dle českého právního řádu a podrobnou charakteristikou skutkové podstaty trestného činu pomluvy. Autorka zde poukazuje na nedostatky soukromoprávní i veřejnoprávní úpravy, které se ukazují v praxi, a snaží se nastínit jejich možná právní řešení. Nakonec autorka dochází k závěru, že soukromoprávní ochrana cti sama o sobě bez možnosti využití institutů a nástrojů typických pro právo veřejné v případě pomluvy nepředstavuje dostatečnou záruku spravedlivé ochrany osobnostního práva na čest a dobrou pověst, a je tudíž vhodné trestný čin pomluvy v trestním zákoníku i nadále zachovat. Obavy z možného zneužívání skutkové podstaty pomluvy ze strany poškozených a z přílišného zatěžování orgánů činných v trestním řízení autorka rozptyluje poukázáním na dostupné statistické údaje Policejního prezídia České republiky, které dle jejího názoru svědčí o pravém opaku. Na závěr práce se autorka kriticky zamýšlí nad návrhy, které se týkají budoucí možné trestněprávní ochrany cti a zavedení nových institutů trestního práva procesního, jejichž aplikace má připadat v úvahu zejména v případech spáchání bagatelních trestných činů. Autorka se domnívá, že posílení postavení poškozeného novými instituty jakými jsou například soukromá žaloba, subsidiární obžaloba nebo zahájení trestního stíhání na návrh poškozeného nejsou šťastným řešením. Tyto instituty totiž představují výjimky z aplikace hlavních procesně-právních zásad a pojetí jejich právní úpravy nemůže dle názoru autorky v praxi umožnit dosažení cílů, které si autoři těchto návrhů od zmíněných institutů slibují. Kladně se autorka staví k zavedení nové skutkové podstaty, která by vedle trestného činu pomluvy chránící čest a dobrou pověst lidí, chránila dobrou pověst také uměle vytvořených právních subjektů. Tento návrh je opřen především o aktuální nedostatek současné právní úpravy, kdy mohou právnické osoby pomluvu spáchat a být za to odsouzeny, ale v případě, kdy jsou pomlouvány ony samy, byť s vážnými a mnohdy až existenčními dopady, jsou odkázány pouze na právní ochranu dle civilního práva. Klíčová slova: trestný čin pomluvy, čest, dobrá pověst.
Abstract v angličtině:
The crime of defamation under Art. 184 Criminal Code Abstract This thesis deals with the wording and the role of the crime of defamation in criminal law. Since it is a minor offense due to the objective aspect of a criminal offense and the type of object it protects, and it has repeatedly been considered for removal from the Criminal Code for the last 15 years, the author posits whether the existing factual basis of defamation in criminal law is dispensable. The first chapter of this thesis deals with the fundamental right of preservation of human dignity, personal honor, and good reputation. The introduction and differentiation of the enumerated institutes are followed by a summary of the historical development of penal regulation regarding preservation of honor. It aims to record how the definition of the crime of defamation developed starting from the beginning of the First Republic to the present day, and at the same time to explore the most important reasons that led the legislators to retain the crime of defamation in the Criminal Code after the Velvet Revolution. In the central part of the thesis are following two chapters where the author deals with the current wording of the preservation of dignity and reputation in the Czech legal order and detailed characteristics of the factual basis of the crime of defamation. The author points out the shortcomings in the private law and public law wording that has emerged in practice and seeks to identify possible legal solutions. Finally, the author concludes that private law protection on its own, without the use of institutes and tools typical of public law in the case of defamation, does not provide sufficient guarantee of a fair protection of the personality right of honor and reputation, and it is, therefore, advisable to preserve the crime of defamation as part as part of the Criminal Code. The author dismisses any concerns regarding possible misuse of the factual basis of defamation by injured parties and regarding over-burdening of law enforcement authorities by referencing the available statistical data of the Police Presidium of the Czech Republic, which, in her opinion, are evidence to the contrary. At the end of the thesis, the author critically contemplates suggestions concerning the possible future protection of honor in penal law and the introduction of new procedural institutes of the penal law, the application of which should be taken into account especially in cases of minor offenses. The author believes that strengthening the position of a victim by new institutes, such as a private action, a secondary indictment or the initiation of criminal 1 prosecution upon the suggestion of the victim, is not an advisable solution. That is because these institutions constitute exceptions to the application of the main procedural principles and their legislation is not, in the author's view, capable in practice of achieving the objectives their authors seek to achieve. The author agrees with the introduction of a new factual basis that would protect the reputation of legal entities in addition to the current one protecting individuals. This proposal is based mainly on the current lack of legislation which results in a state where legal persons can commit libel and be convicted, but they can be victims of libel, often with severe or existence-threatening consequences, they can only resort to protection under civil law. Klíčová slova: crime of defamation, personal honor, good reputation. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Leskovjanová 1.11 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Leskovjanová 360 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Leskovjanová 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Leskovjanová 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 179 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB