velikost textu

Hmotněprávní a procesní prostředky obrany proti zneužití zajišťovací směnky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hmotněprávní a procesní prostředky obrany proti zneužití zajišťovací směnky
Název v angličtině:
Substantive and procedural defense against the abuse of security promissory note
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Gabriel Klimenta
Vedoucí:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
185076
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obrana proti zneužití práva; zajišťovací směnka; exekuční, insolvenční a umořovací řízení
Klíčová slova v angličtině:
defense against the abuse of rights; security promissory note; enforcement, insolvency and redemption proceedings
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem práce je poskytnout přehled nejvýznamnějších prostředků obrany proti zneužití zajišťovací směnky. Pozornost je věnována jak preventivním opatřením před vystavením zajišťovací směnky, tak problematice procesních nástrojů dostupných dlužníkovi v řízení nalézacím, exekučním, insolvenčním i umořovacím. Vedle právních předpisů a odborné literatury čerpal Autor zejména z tuzemských soudních rozhodnutí. Rigorózní práce je členěna do sedmi kapitol. První kapitola přináší nezbytný teoretický základ vztahující se k základní problematice právní úpravy, abstraktnosti a řádného využití zajišťovací směnky. V nezbytně nutném rozsahu jsou rovněž předmětem výkladu institut blankosměnky a převody vlastnického práva ke směnce. Druhá kapitola se věnuje konkrétním jednáním naplňujícím znaky nepoctivé dispozice se zajišťovací směnkou. Tyto případy směnečného zneužití zahrnují různé formy excesivního uplatnění zajišťovací směnky, které jsou často doprovázeny snahou připravit dlužníka o možnost pozdější obrany. Opomenuty nejsou ani rozmanité formy zásahů do směnečného textu a zneužití institutu směnečného rukojemství. Třetí kapitola je následně zaměřena na konkrétní hmotněprávní opatření, která jsou způsobilá v budoucnu významným způsobem minimalizovat rizika zneužití, a to jak ve fázi před vystavením zajišťovací směnky, tak při plnění na ní a na zajištěný dluh. Čtvrtá kapitola shrnuje zásadní informace důležité pro postup dlužníka v nalézacím řízení, které má zpravidla podobu zkráceného řízení následujícího po vydání směnečného platebního rozkazu. Vedle námitek obsahujících tradiční směnečněprávní argumentaci se Autor snaží pracovat rovněž s alternativními prostředky obrany, mezi které patří obecný korektiv dobrých mravů. Kapitoly pátá a šestá jsou potom věnovány procesním prostředkům v exekučním a insolvenčním řízení, které jsou dostupné také dlužníkům, kteří svoji obranu v nalézacím řízení opomenuli uplatnit, anebo z nějakého důvodu nebyli při jejím uplatnění úspěšní. Tématem sedmé kapitoly jsou možnosti obrany proti neoprávněnému umoření zajišťovací směnky. V závěru práce jsou shrnuty klíčové poznatky z jednotlivých kapitol.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The purpose of the thesis is to provide an overview of the debtor’s defense against the securing promissory note misuse. This concerns both available preventive measures executable before the issue of the promissory note and subsequent legal motions in the civil contentious proceedings, decision enforcement, insolvency and redemption proceedings. The domestic case law has been the source of the thesis, however, the relevant literature and applicable laws have been taken into account as well. The thesis consists of seven chapters. The first chapter deals with a brief theoretical introduction of the applicable laws, securing promissory note abstract nature and appropriate purpose of the securing promissory note. The incomplete instruments and ownership transfers issues are also covered. The second chapter focuses on the specific abusive actions related to the securing promissory note. This concerns particularly excessive claims accompanied by debtor’s defense elimination. Forgery and aval guarantee abuse conduct related to the securing promissory note are reviewed as well. The third chapter provides a comprehensive view into substantive acts to be carried out in order to avoid risks when issuing the securing promissory note and when paying the promissory note debts. The forth chapter describes key factors of the civil contentious proceedings that are crucial for the debtor’s defense whilst the unique nature of the promissory note proceedings is described. The traditional reasoning contemplated by the promissory note law is updated with an alternative reasoning arising among others under the good manners doctrine. The fifth and sixth chapters deal with the procedural motions of enforcement and insolvency proceedings available particularly to debtors who resigned on or failed with their defense in the previous civil proceedings. The seventh chapter finally provides an insight into redemption proceedings abuse and the relevant motions to avoid it. The final part of the thesis summarizes the key facts and conclusions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Gabriel Klimenta 1.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Gabriel Klimenta 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Gabriel Klimenta 173 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 645 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 207 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 167 kB