velikost textu

Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru
Název v angličtině:
Contract of employment and formation of employment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jakub Lněnička
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
185071
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovní právo, pracovní smlouva, vznik pracovního poměru
Klíčová slova v angličtině:
labor law, contract of employment, formation of employment
Abstrakt:
Shrnutí Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru Práce si klade za cíl rozebrat účinnou právní úpravu institutu pracovní smlouvy a vzniku pracovního poměru, a to za pomoci jednak odborné literatury, článků z per odborníků na pracovní právo a také rozsáhlé judikatury především Nejvyššího soudu ČR. Závěr práce poté poukazuje na některé diskutabilní otázky, jejichž případná úprava by mohla přinést větší právní jistotu ohledně institutů pracovního práva, které jsou tématem práce. Vnitřním členěním je práce rozdělena na 6 kapitol, ke kterým je přidán úvod a závěr. Obsahem první kapitoly je popis pojetí, postavení, funkcí a předmětu pracovního práva. Druhá kapitola se zabývá historií vývoje institutu pracovní smlouvy a vzniku pracovního poměru. Důvodem zařazení této kapitoly je fakt, že na základě historického vývoje lze snadněji pochopit dnešní právní úpravu a zároveň se v budoucnu vyhnout možným změnám, které se již v minulosti ukázaly jako nevhodné. V rámci třetí kapitoly jsou rozebrány prameny právní úpravy, a to jak prameny mezinárodní, tak vnitrostátní, v níž má hlavní postavení zákoník práce a občanský zákoník, jenž má subsidiární postavení k úpravě obsažené v zákoníku práce. Jádro práce obsahuje kapitola čtvrtá, která rozebírá současnou právní úpravu institutu pracovní smlouvy. Aby popis institutu pracovní smlouvy byl komplexní, obsahuje tato kapitola pojednání o právním jednání, obecné pojednání o smlouvě a jejím uzavírání, a dále již specifický postup před uzavíráním pracovní smlouvy, strany pracovní smlouvy, její podstatné náležitosti a nakonec i některé z dalších náležitostí, jež může pracovní smlouva obsahovat. V kapitole páté je v krátkosti rozebrán institut volby, jakožto předpoklad pro uzavření pracovní smlouvy. V závěrečné kapitole šesté jsou pro úplnost pojednání o pracovní smlouvě a vzniku pracovního poměru rozebrány základní práva a povinnosti, které jsou se vznikem pracovního poměru na základě pracovní smlouvy spojeny a jejímiž nositeli jsou strany pracovního poměru, tedy zaměstnanec a zaměstnavatel.
Abstract v angličtině:
Summary The contract of employment and formation of employment The aim of this thesis is to analyze effective legislation of contract of employment and formation of employment with the help of professional literature, specialized articles from labor law experts and judicial decisions, especially the judicial decisions of the Supreme Court of the Czech Republic. The conclusion of thesis includes the proposals of the possible future legal regulation, which could bring more legal certainty regarding the institutes that are the subjects of this thesis. The thesis is divided into six chapters. The first chapter contains a description of the concept, status, function and subject matter of labor law. The second chapter deals with the history of the development of the contract of employment and formation of employment. The reason for including this chapter is the fact that on the basis of historical developments it is easier to understand today's legal regulations and therefore, avoid possible changes that have been proven as inappropriate in the past. Within the third chapter are analyzed the sources of legislation, both international and national, in which the Labor Code and the Civil Code have the main status, when the regulation in Civil Code has a subsidiary status to the regulation contained in the Labor Code. The core of the thesis is contained in chapter four, which discusses the current adaptation of the labor contract institute. For the comprehensive description of the institute of the contract of employment, this chapter deals with the negotiation of legal negotiations, the general treatise on the contract and its conclusion, as well as the specific procedure before the conclusion of the contract of employment, the parties to the employment contract, its essentials and finally some of the others, which the contract of employment may contain. In chapter five, the institute of choice is briefly analyzed as a prerequisite for concluding a contract of employment. In the final sixth chapter, to be completed as to the treatise on the contract of employment and formation of employment, the basic rights and duties, which are linked to the employment relationship on the basis of the contract of employment and whose bearers are the parties to the employment relationship, i.e. the employee and the employer, are analyzed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Lněnička 981 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Lněnička 203 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Lněnička 199 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 206 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 562 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 178 kB