velikost textu

Právo na obhajobu v trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právo na obhajobu v trestním řízení
Název v angličtině:
The right of defense in criminal proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Pavla Svobodová
Vedoucí:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
185069
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
právo na obhajobu, obhájce, trestní řízení
Klíčová slova v angličtině:
right of defense, defender, criminal proceedings
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá právem na obhajobu v rámci trestního řízení v České republice. Práce je členěna do několika kapitol, které vymezují právní úpravu práva na obhajobu na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Práce se v první kapitole zaobírá historickým vývojem práva na obhajobu s vymezením určitých odlišností dřívějších právních úprav až do současnosti. V další části práce je rozebrán institut práva na obhajobu z hlediska mezinárodní a vnitrostátní právní úpravy, včetně úpravy na úrovni Evropské unie. Třetí kapitola se zabývá postavením obviněného, jaké označení nese v jednotlivých stádiích trestního řízení a jaká jsou jeho jednotlivá práva na obhajobu včetně obhajoby materiální a formální. Na třetí kapitolu navazuje kapitola rozebírající postavení obhájce v trestním řízení. Zaměřuje se na jeho historický vývoj, substituci advokáta, práva a povinnosti obhájce a jednotlivé způsoby volby obhájce včetně institutu nutné obhajoby. Pátá kapitola se věnuje samostatné skupině osob, kterým náleží zákonem stanovená obhajovací práva. Závěrem je zhodnocena právní úprava práva na obhajobu včetně návrhů de lege ferenda. Práce rovněž zahrnuje judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie, Ústavního soudu a Nejvyššího soudu České republiky.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the right of defense in criminal proceedings in the Czech Republic. The thesis is divided into several chapters defining the legal rights of the defense at national and international level. The thesis deals with the historical development of the right of defense in the first chapter, defining certain differences of the former legal regulations up to the present. In the next part of the thesis, the institute of the right of defense is analyzed in terms of international and national legislation, including regulation at European Union level. The third chapter deals with the position of the accused, what the denomination carries in the various stages of the criminal proceedings, and what are his individual rights of defense, including material and formal defense. The third chapter follows the chapter analyzing the position of a lawyer in criminal proceedings. It focuses on its historical development, attorney's substitution, advocate's rights and duties, and individual ways of choosing a lawyer, including the necessary defense institute. The fifth chapter deals with a separate group of persons to whom statutory defense rights belong. Finally, the legal framework for the right of defense, including the de lege ferenda, is reviewed. The thesis also includes the case law of the European Court of Human Rights, the Court of Justice of the European Union, the Constitutional Court and the Supreme Court of the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavla Svobodová 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavla Svobodová 167 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavla Svobodová 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 487 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 441 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 162 kB