velikost textu

Ztráty vody výparem u gekonů rodu Paroedura

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ztráty vody výparem u gekonů rodu Paroedura
Název v angličtině:
Evaporative water loss in geckos of the genus Paroedura
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Myslíková
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Okrouhlik
Konzultant:
Mgr. Martin Hlubeň
Id práce:
185064
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
aridita prostředí, gekoni, Madagaskar, plazi, rychlost metabolismu, šupiny, velikost těla, výpar
Klíčová slova v angličtině:
aridity, geckos, Madagascar, reptiles, metabolic rate, scales, body size, evaporation
Abstrakt:
Abstrakt Udržování rovnovážného stavu tělních tekutin, zejména regulace ztrát vody výparem, je pro terestrické živočichy, včetně plazů, velmi důležitá. Největší podíl na celkových ztrátách vody výparem (TEWL) májí ztráty vody při dýchání a ztráty vody pokožkou. Z tohoto důvodu mohou ztráty vody výparem u plazů ovlivňovat především velikost těla, intenzita metabolismu a morfologie šupin pokrývajících tělo. Diplomová práce se zaměřuje na ztráty vody výparem u madagaskarských gekonů rodu Paroedura. Zástupci rodu Paroedura jsou pro tento výzkum vhodnou skupinou, protože se jedná o monofyletický rod s dobře podpořenou hypotézou o fylogenetických vztazích, která byla v této diplomové práci ještě doplněna a zároveň se jednotlivé druhy liší tělesnými rozměry a také preferencí habitatu. Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda se zástupci rodu Paroedura liší v TEWL, jaký byl ancestrální stav TEWL u tohoto rodu a jaké morfologické nebo fyziologické faktory TEWL ovlivňují. Dalším cílem bylo přímo změření ztrát vody pokožkou. TEWL a intenzita metabolismu byly měřeny pomocí průtokové respirometrie. Výsledky ukazují, že zástupci rodu Paroedura se značně liší v hodnotách TEWL. Rekonstrukce ancestrálního stavu naznačuje, že původní hodnota TEWL byla poměrně vysoká. Většina, tedy 9 z 11 druhů zahrnutých do analýzy má TEWL výrazně nižší. Při porovnání TEWL s preferovaným habitatem studovaných druhů, se ukazuje, že druhy z vlhkých pralesních oblastí mají výrazně vyšší hodnoty a TEWL se snižuje s přechodem do aridnějšího prostředí. Nejlepšími prediktory, které vysvětlují variabilitu TEWL jsou hmotnost a velikost ventrálních šupin, které jsou však také silně korelovány s hmotností. Výsledky přímého měření ztrát vody pokožkou potvrzují výsledky měření TEWL a ztráty vody pokožkou jsou nejvyšší u druhů obývající tropické deštné lesy. Výsledky diplomové práce naznačují, že často pozorovanou negativní závislost mezi TEWL a ariditou prostředí lze najít i u rodu Paroedura. Druhy rodu Paroedura se i díky změnám v TEWL dokázali přizpůsobit různé ariditě prostředí, tak mohli osídlit různé habitaty. Klíčová slova: aridita prostředí, gekoni, Madagaskar, plazi, rychlost metabolismu, šupiny, velikost těla, výpar
Abstract v angličtině:
Abstract Keeping a balanced state in terms of liquids in an organism, especially evaporative water loss regulation, is essential for all terrestial animals, including reptiles. Respiratory water loss and cutaneous water loss account for the highest percentage of total water loss. For this reason, the degree of evaporative water loss in reptiles can be primarily influenced by body dimensions, metabolism intensity and morphology of body surface scales. This thesis focuses on water loss through evaporation in Madagascan Paroedura geckos. The Paroedura are suitable for this research because they represent a monophyletic genus with a strongly supported hypothesis about phylogenetic relationships. The thesis adds some facts to this theory. At the same time, individual Paroedura species differ in body dimensions and habitat preference. The aim of the thesis was to find out whether individual representatives of Paroedura differ in TEWL, to specify the characteristics of the ancestral state of TEWL in this genus and to test which morphological and physiological factors influence TEWL. Further aim was to measure cutaneous water loss. Measuring was carried out by flow- through respirometry. The results show that individual representatives of Paroedura differ remarkably in TEWL figures. The reconstruction of the ancestral state implies that the original TEWL was rather high. The majority, namely nine out of eleven genera included in the analysis, has a remarkably lower TEWL. A comparison of TEWL with the preferred habitat of studied species shows that the species living in humid rainforest areas have remarkably higher figures and TEWL tends to decrease with the transition to a more arid environment. The best predictors explaining TEWL are the weight and size of ventral scales. However, the size of the scales obviously strongly correlates with weight. Cutaneous water loss measurement confirms TEWL measurement and the figures are the highest in species living in tropical rainforests. The results of the thesis imply that the frequently observed negative correlation between TEWL and aridity of the environment can be seen in Paroedura genus as well. Paroedura species were able to adapt to environments with various degrees of aridity owing partly to TEWL changes and thus were able to settle in various habitats. Key words: aridity, geckos, Madagascar, reptiles, metabolic rate, scales, body size, evaporation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Myslíková 4.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Myslíková 23 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Myslíková 630 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Myslíková 721 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Okrouhlik 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. 215 kB