velikost textu

Náhrada škody plynoucí z porušení soutěžního práva z pohledu mezinárodního práva soukromého

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náhrada škody plynoucí z porušení soutěžního práva z pohledu mezinárodního práva soukromého
Název v angličtině:
Compensation for damage arising from breach of competition law from the perspective of private international law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. David Línek
Vedoucí:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
185060
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
náhrada škody, soutěžní právo, mezinárodní právo soukromé
Klíčová slova v angličtině:
damages claims, competition law, private international law
Abstrakt:
Shrnutí Předkládaná práce se zabývá tématem uplatňování náhrady škody plynoucí z porušení soutěžního práva. Zaměřuje se obzvláště na případy, kdy je dána existence relevantního mezinárodního prvku. Prací se prolíná úvaha, že i po přijetí Směrnice o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži existují mezi právními řády jednotlivých členských států nadále významné rozdíly, které mohou do značné míry uplatňování náhrady škody ovlivnit. Práce je rozdělena do šesti kapitol, přičemž první a poslední z nich jsou obecný úvod a závěr. Druhá kapitola se zabývá vymezením soukromoprávního vymáhání soutěžního práva a jeho vztahem k mezinárodnímu právu soukromému. Třetí kapitolu lze členit do dvou relativně samostatných částí. První z nich pojednává o obecné konstrukci náhrady škody v českém občanském zákoníku a provádí základní porovnání s úpravou v Německu a Anglii. Druhá část se pak zabývá vybranými specifickými oblastmi pro soutěžní právo. Zejména aktivní legitimací žalobce, pasivní legitimací žalovaných a nastiňuje základní procesní specifika (rozdíl mezi stand alone a follow on žalobami, proces zpřístupnění důkazů upravený Směrnicí a institut hromadných žalob). Čtvrtá kapitola se zabývá určením mezinárodní příslušnosti dle nařízení Brusel I bis, přičemž zohledňuje relevantní judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Značná pozornost je rovněž věnována možnosti forum shopping a využití procesní obrany v podobě (italského) torpéda. Předmětem páté kapitoly je určení rozhodného práva, které je upraveno kolizními normami v nařízení Řím II.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the topic of damages claims arising from breach of competition law. In particular, it focuses on the cases in which is involved a relevant international element. The thesis reflect the thought that even after adoption of Directive on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union, there are still significant differences between the legal systems of the Member States, which to a large extent affect the compensation for damages. The thesis is divided into six chapters, the first and last of which are general introduction and conclusion. The second chapter deals with the definition of private enforcement of competition law and its relation to private international law. The third chapter can be divided into two relatively separate parts. The first one deals with the general construction of damages in the Czech Civil Code and performs a basic comparison with the Germany and England. The second part deals with selected specific areas of competition law. In particular, with the topics such as: who is eligible to bring an action; who can be considered as liable; or the basic procedural specificities (the distinction between stand alone and follow-on actions, the disclosure of evidence provided by the Directive and the institute of collective action). The fourth chapter deals with the determination of international jurisdiction under the Brussels I bis Regulation, taking into account the relevant case law of the Court of Justice of the European Union. Considerable attention is also paid to the possibility of forum shopping and using procedural defence in the form of an (Italian) torpedo. The purpose of the fifth chapter is to evaluate on determination of the applicable law, which is governed by conflict rules in Rome II Regulation. Key words: damages claims, competition law, private international law Název práce v anglickém jazyce: Compensation for damage arising from breach of competition law from the perspective of private international law 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Línek 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Línek 250 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Línek 187 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 353 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 152 kB