velikost textu

Vliv podávání progesteronu na T regulační buňky ve vztahu k předčasným porodům

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv podávání progesteronu na T regulační buňky ve vztahu k předčasným porodům
Název v angličtině:
The effect of progesteron administration on T regulatory cells in relation to preterm deliveries
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Škvorová
Vedoucí:
RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Konzultant:
MUDr. Michal Koucký, Ph.D.
Id práce:
185057
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Během těhotenství se mateřský organismus musí vypořádat s přítomností cizorodých paternálních antigenů, umožnit a podporovat v sobě vývoj semialogenního plodu, a přitom zachovat svou obranyschopnost vůči patogenům. Tento stav umožňuje dynamická rovnováha komplexních imuno-endokrinních interakcí. Na tolerogenním nastavení mateřského organismu v těhotenství se podílí množství buněk se specifickými vlastnostmi. Velmi významnou je populace T regulačních lymfocytů (Treg). Množství Treg v průběhu těhotenství fyziologicky stoupá a jejich pokles je spojen s porodem termínovým i předčasným. Předčasný porod představuje závažný socioekonomický problém, který se celosvětově týká přibližně 10 % porodů. V případě zvýšeného rizika předčasného porodu se v klinické praxi s úspěchem využívá podávání progesteronu. Jednou z hypotéz je, že progesteron indukuje zvýšení populace Treg a touto cestou oddaluje předčasný porod. Cílem diplomové práce bylo sledovat vliv progesteronové terapie in vivo na množství a funkční vlastnosti CD4+CD25+FoxP3+Helios+/- Treg a ověřit, zda dlouhodobé vaginální podávání progesteronu pozitivně koreluje se zvýšením počtu Treg. Dalším cílem bylo zjistit, zda progesteron podporuje vznik Treg a tvorbu imunoregulačních cytokinů in vitro. Hlavní použitou metodou je průtoková cytometrie. Analyzovány byly vzorky získané opakovanými odběry periferní krve těhotných žen s vysokým rizikem předčasného porodu, kterým lékař indikoval užívání progesteronu. Neméně významnou částí práce byla kultivace frakce mononukleárních leukocytů izolované z krve zdravých netěhotných žen s progesteronem in vitro. Koncentrace cytokinů (TGF-β, transformující růstový faktor β a IL-10, interleukin 10) byla detekována ve vzorcích krevní plazmy i v supernatantech buněčných kultur pomocí metody ELISA. Vliv progesteronové terapie na zvýšení počtu Treg ani schopnost progesteronu indukovat Treg in vitro se nepodařilo prokázat. Nelze vyloučit, že progesteron ovlivňuje funkční vlastnosti Treg (expresi molekul s regulačními vlastnostmi). Jedním z hlavních limitů práce je nedostatek vzorků periferní krve těhotných žen, především pak nedostatek opakovaných odběrů důležitých pro sledování dynamiky Treg jednotlivých žen. Je také možné, že progesteron oddaluje předčasný porod jinými cestami nezávislými na Treg. Klíčová slova: T regulační lymfocyty, progesteron, předčasný porod, FoxP3, Helios, IL-10, TGF-β
Abstract v angličtině:
Abstract During pregnancy, the maternal organism has to cope with the presence of foreign paternal antigens, allow and support the development of a semialogenic fetus, while maintaining its defense against pathogens. This condition is achieved by a dynamic balance of complex immuno-endocrine interactions. A number of cells with specific properties contributes to the tolerogenic setting during pregnancy. Very important role plays the population of T regulatory lymphocytes (Treg). Treg levels increase physiologically during pregnancy and their decline is associated with term and preterm labor. Premature birth is a serious socio-economic problem, affecting around 10 % of births worldwide. In the case of increased risk of premature labor, progesterone administration has been successfully used in clinical practice. One hypothesis says that progesterone induces an increase in Treg population and delays premature labor in this way. The aim of the thesis was to monitor the effect of progesterone therapy in vivo on the amount and functional properties of CD4+CD25+FoxP3+Helios+/- Treg and to verify whether long-term vaginal administration of progesterone positively correlates with an increase in Treg counts. Another goal was to determine whether progesterone promotes Treg generation and the production of immunoregulatory cytokines in vitro. The main method used is flow cytometry. The samples obtained by repeated collection of peripheral blood of pregnant women at high risk of premature birth, where the doctor indicated the use of progesterone, were analyzed. An equally important part of this study was the cultivation of a mononuclear cell fraction isolated from the blood of healthy non-pregnant women with progesterone in vitro. Cytokine concentrations (TGF-β, transforming growth factor β and IL-10, interleukin 10) were detected in both blood plasma and cell culture supernatants by ELISA. The effect of progesterone therapy on Treg increase and progesterone's ability to induce Treg in vitro have not been demonstrated. It cannot be excluded that progesterone affects the functional properties of Treg (expression of molecules with regulatory properties). One of the main limitations of the study was an inability to obtain sufficient number of peripheral blood samples of pregnant women, especially in the case of repeated donations. These are important for monitoring the dynamics of Treg in individual women. It is also possible that progesterone postpones premature birth by other mechanisms independent on Treg. Keywords: regulatory T cells, progesterone, preterm labor, FoxP3, Helios, IL-10, TGF-β
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Škvorová 5.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Škvorová 259 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Škvorová 423 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D. 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. 286 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB