velikost textu

Rozmanitost a funkce solubilních elektrontransportních proteinů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozmanitost a funkce solubilních elektrontransportních proteinů
Název v angličtině:
Diversity and functions of soluble electron transporting proteins
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Eliška Alexová
Vedoucí:
doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Mach
Id práce:
185027
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ferredoxin; Flavodoxin; Thioredoxin; Glutaredoxin; cytochrom; cupredoxin; rubredoxin
Klíčová slova v angličtině:
Ferredoxin; Flavodoxin; Thioredoxin; Glutaredoxin; cytochrome; cupredoxin; rubredoxin
Abstrakt:
ABSTRAKT Elektrontransportní proteiny slouží k přenosu elektronů mezi různými solubilními i membránově vázanými enzymy a proteiny v biologických procesech, jako jsou respirace, fotosyntéza a různé typy energetického metabolismu. Elektrontransportní proteiny se vyskytují ve všech živých organismech. Aktivní místo elektrontransportních proteinů obsahuje buď ionty kovů, jako jsou železo a měď, thiolovou nebo flavinovou skupinu. Toto aktivní místo používají k přenosu elektronů. S přenosem elektronů se pojí redoxní potenciál, což je relativní tendence páru molekul přijímat nebo uvolňovat elektrony. Čím zápornější mají molekuly hodnotu redoxního potenciálu, tím mají větší schopnost uvolňovat elektrony. Mezi elektrontransportními proteiny s nejnižším redoxním potenciálem patří ferredoxiny s železo- sirným klastrem a cytochromy s hemovou skupinou. Naopak nejvyšší redoxní potenciál mají cupredoxiny s měďnatým centrem. Klíčová slova: cytochrom, flavodoxin, cupredoxin, ferredoxin, thioredoxin, glutaredoxin, rubredoxin
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Electron transporting proteins serve to transfer electrons between various soluble and membrane bounded enzymes and proteins in biological processes as for example respiration, photosynthesis and different kinds of energy metabolism. Electron transporting proteins occur in every living organism. The active site of electron transporting proteins contains metal ions as iron and copper, thiol or flavin group. It uses this active site for electron transfer. The redox potential is connected with electron transfer because that is a relative tendency of molecule pairs and they are able to accept or donnate electrons. When the molecules have got more negative value of redox potential, then they have got better ability to donnate electrons. Ferredoxins with iron-sulfur cluster and cytochromes with heme group have got the lowest redox potential of electron transporting proteins. On the contrary cupredoxins with copper center have got the highest redox potential. Key words: cytochrome, flavodoxin, cupredoxin, ferredoxin, thioredoxin, glutaredoxin, rubredoxin
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Eliška Alexová 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Eliška Alexová 200 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Eliška Alexová 193 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Mach 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr. 152 kB