velikost textu

Komplexy derivátů 1,4,7-triazacyklononanu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komplexy derivátů 1,4,7-triazacyklononanu
Název v angličtině:
Complexes of 1,4,7-triazacyclononane derivatives
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Kubinec
Vedoucí:
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Id práce:
184991
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
makrocyklické komplexy, termodynamická stabilita, formační kinetika, radiofarmaka
Klíčová slova v angličtině:
macrocyclic complexes, thermodynamic stability, formation kinetics, radiopharmaceuticals
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zaměřuje na přípravu monoamidu makrocyklu H3NOTA, který byl připraven několika krokovou syntézou. Ligand byl charakterizován pomocí NMR, MS a rentgenové difrakční analýzy. Potenciometricky bylo studováno acidobazické chování ligandu. Byly stanoveny čtyři protonizační konstanty pKa , které jsou nižší než hodnoty protonizačních konstant ligandu H3NOTA. Potenciometricky byly zkoumány i koordinační vlastnosti s ionty vybraných přechodných kovů, ionty biologického zájmu a lithnými ionty. Konstanty stability komplexů ukazují, že monoethyl amidický derivát H3NOTA tvoří méně stabilní komplexy než diethylamidický derivát. Konstanty stability pro komplexy s derivatizovanými ligandy jsou 71Ga nižší než pro komplexy s H3NOTA. Pomocí NMR byla zkoumána kinetika komplexace Ga3+ při různých pH a byly stanoveny rychlostní konstanty a poločasy komplexace. Poločasy komplexace jsou při pH = 1 pro oba ligandy nižší než pro ligand H3NOTA. Klíčová slova: makrocyklické komplexy, termodynamická stabilita, formační kinetika, radiofarmaka
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis was to prepare monoamide of macrocycle H3NOTA, which was prepared by multiple step synthesis. Ligand was characterized by NMR, MS and X-ray difraction analysis. Acid-base properties were studied by potentiometric titrations. Four protonation constants pKa`s were found and these protonation constants are lower than pKa`s of H3NOTA. Coordination properties with selected metal ions from the first row of transition metal, metal ions of biological interest and with lithium ions were investigated by potentiometric titration. Stability constants show that monoethylamide derivative of macrocycle H3NOTA forms complexes with lower stability than diethylamide derivative of macrocycle H3NOTA. Stability constants for complexes which contains amide group are lower than for H3NOTA complexes. Kinetics of Ga3+ complexation was investigated at different pH by 71Ga NMR. The rate constants of and half-lives of complexation were determined at pH = 1. The rate constant was higher and the half-life of complexation was shorter than for H3NOTA ligand. Key words: macrocyclic complexes, thermodynamic stability, formation kinetics, radiopharmaceutical
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Kubinec 3.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Kubinec 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Kubinec 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. 1.01 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc. 714 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB