velikost textu

Transduktivní pohyb dění mezi chaosem a řádem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Transduktivní pohyb dění mezi chaosem a řádem
Název v angličtině:
Transductive movement of events between chaos and order
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Hugo Novák
Vedoucí:
PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
Id práce:
184965
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra estetiky (21-KEST)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Estetika (ESN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
malířské umění|reálné a imanentní podmínky tvorby
Klíčová slova v angličtině:
art of painting|real and immanent conditions of creation
Abstrakt:
Předložená práce tematizuje přístup k umění malby jako transduktivnímu pohybu dění, který vyjadřuje svůj virtuální rozměr prostřednictvím jeho aktualizace. Tedy takový přístup, kdy na základě vyjádření vlastního vznikání malba přivádí nekonečnost do svého konečného rozvrhu. Záměrem práce bude nejen pokus o porozumění malbě jako reálnému procesu tvorby prostřednictvím takto chápané transduktivní situace, ale také předvedení tohoto jejího rozměru v činnosti, přiblížení se k roznětce explozivní nálože, která alespoň částečně naruší tradované mínění a představy o malířském umění uvažovaném na základě pevně určených pravidel a kategorií. V první kapitole ukážeme, jak se absolutně deteritorializovaný znak-částice objevuje v malbě současně jako vyjádření a konstrukce roviny konzistence, která má zároveň konečné a nekonečné rozměry. V druhé kapitole se budeme věnovat působení tohoto transduktivního rozvrhu v souvislosti s procesem chaosmoze jako kompozici aktuálního a virtuálního, jež se zde vzájemně určují svými imanentními podmínkami. V poslední kapitole se budeme zabývat způsobem, jak se tyto transduktivní vztahy realizují v oblasti reálné umělecké praxe, kdy nás zkoumání tohoto procesu přivede nejen do přímého kontaktu s malířským dílem konkrétního umělce, ale zároveň nám umožní některé obecné interpretace malířského umění a jeho historického vývoje jako celku.
Abstract v angličtině:
This work deals with the approach to the art of painting as a transductive movement of events that expresses its virtual dimension through an updating process. It is an approach whereby, based on the expression of its own origin, a painting brings infinity to its finite form. The aim of this work will be to not only attempt to understand painting as a real process of creation by means of the transductive dimension that is thus perceived, but also to demonstrate this dimension in action and approach the igniter of an explosive charge that will, at least partially, disrupt (and dissolve) the traditional conceits and ideas about the art of painting that are based on fixed rules and categories. In the first chapter, we show how the absolutely deterritorialised sign-particle appears in painting as both an expression and construction of a plane of immanence that has both finite and infinite dimensions. In the second chapter, we will focus on the effect of this transductive form in experiencing a work of art, where this experience is primarily associated with true reality and is determined by its real and immanent conditions. In the last chapter, we will look at how these transductive relationships are realized in real art practice, where exploring this process will bring us not only into direct contact with the work of a particular artist, but also allow us to draw some general interpretations of art and its historical development as a whole.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hugo Novák 777 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hugo Novák 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hugo Novák 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. 165 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. 270 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc. 152 kB