text size

Postoje žáků a učitelů k ruštině jako dalšímu cizímu jazyku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Postoje žáků a učitelů k ruštině jako dalšímu cizímu jazyku
Titile (in english):
Pupils’ and Teachers’Attitudes towards Russian as the Second Foreign Language
Type:
Diploma thesis
Author:
Zuzana Kulichová
Supervisor:
PhDr. Lenka Havelková, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Jakub Konečný
Thesis Id:
184940
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Study programm:
Teacher Training for Secondary Schools (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools English Language — Russian language (N AJ-RJ)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
29/05/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
ruský jazyk, výuka ruského jazyka, další cizí jazyk, motivace, postoje žáků k výuce ruského jazyka, postoje učitelů k výuce ruského jazyka
Keywords:
Russian language, Russian language teaching, second foreign language, motivation, pupils' attitude towards Russian language learning, teachers' attitude towards Russian language teaching
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Tato diplomová práce pojednává o přístupu žáků a pedagogů k ruskému jazyku jako dalšímu cizímu jazyku v českém školním prostředí. Teoretická část práce se zabývá postavením ruštiny v dnešním světě, historií a současným stavem výuky tohoto jazyka na českých školách, lingvodidaktickými a psycholingvistickými aspekty výuky cizích jazyků. Praktická část práce analyzuje data získaná pomocí dotazníkového šetření zaměřeného především na aspekty motivace žáků ke studiu ruského jazyka a jejich očekávání od studia ruštiny. Dále se věnuje postojům a přístupu učitelů k výuce ruštiny jako dalšího cizího jazyka. Hlavním cílem této práce je průkazně vyvrátit či potvrdit tvrzení týkající se toho, jaký typ žáků si ruský jazyk volí a z jakých důvodů. Práce přináší zjištění, že nejčastějšími důvody k výběru ruštiny jako dalšího cizího jazyka jsou jednoduchost ruštiny na základě její podobnosti s češtinou a zvučnost či jazyková přitažlivost ruštiny. Analýza dat vyvrací tvrzení, že si ruský jazyk volí především žáci, kteří nemají rádi cizí jazyky, naopak potvrzuje, že si ji častěji volí žáci s SPU. Z výzkumu dále vyplývá, že 62 % dotázaných pedagogů souhlasí s tím, aby byl další cizí jazyk na základních školách zaváděn jako povinný. KLÍČOVÁ SLOVA ruský jazyk, výuka ruského jazyka, další cizí jazyk, motivace, postoje žáků k výuce ruského jazyka, postoje učitelů k výuce ruského jazyka
Abstract:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the attitude of pupils and teachers towards Russian as the second foreign language in the Czech school environment. The theoretical part of the thesis focuses on the role of Russian in the contemporary world, the history and the current position of teaching the language at Czech schools. What is also described are the linguodidactic and psycholinguistic aspects of foreign language teaching. The practical part of the thesis analyzes the data gained via a questionnaire survey focusing primarily on the aspects of the pupils' motivation to studying Russian and their expectations. It also deals with the attitude of teachers towards teaching Russian as the second foreign language. The main aim of the thesis is to clearly prove or prove false statements about what types of pupils choose Russian and why. The thesis discovers that the most frequent reasons for the choice of Russian as the second foreign language are the simplicity of Russian (resemblance to Czech) and its euphoniousness and language attractiveness. The analysis of the gained data proves false the statement that Russian is chosen primarily by the pupils who dislike foreign languages. On the other hand, it proves the statement that it is often chosen by pupils with special educational needs. The survey also reveals that 62 % of the asked teachers agree with teaching the second foreign language at lower secondary schools as a compulsory subject. KEYWORDS Russian language, Russian language teaching, second foreign language, motivation, pupils' attitude towards Russian language learning, teachers' attitude towards Russian language teaching
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Zuzana Kulichová 954 kB
Download Abstract in czech Zuzana Kulichová 83 kB
Download Abstract in english Zuzana Kulichová 85 kB
Download Supervisor's review PhDr. Lenka Havelková, Ph.D. 137 kB
Download Opponent's review Mgr. Jakub Konečný 299 kB
Download Defence's report PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. 154 kB