velikost textu

Space-times of ring sources

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Space-times of ring sources
Název v češtině:
Prostoročasy prstencových zdrojů
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Milan Pešta
Vedoucí:
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc.
Oponent:
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Anton Khirnov
Id práce:
184892
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika (FTF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
obecná teorie relativity, přesná řešení Einsteinových rovnic, Weylova metrika, prstencové zdroje, zdánlivé horizonty
Klíčová slova v angličtině:
general theory of relativity, exact solutions of Einstein equations, Weyl metric, ring sources, apparent horizons
Abstrakt:
Abstrakt: V práci lokalizujeme marginálne zachytené plochy (MOTSs) pre triedu priestorupodobných nadplôch popísaných Brillovými–Lindquistovými počiatoč- nými dátami. Tieto nadplochy obsahujú singulárny prstenec charakterizovaný svojím polomerom, hmotnosťou a nábojom. Vďaka prstencovému charakteru sin- gularít predstavujú tieto zachytené plochy prirodzených kandidátov na MOTSs s toroidálnou topológiou. Úpravou a využitím numerickej metódy geodetík sú marginálne zachytené plochy oboch topológií naozaj lokalizované a v závere sú získane výsledky porovnané s predošlími výsledkami Jaramillovej & Lousta.
Abstract v angličtině:
Abstract: Marginally outer-trapped surfaces (MOTSs) are found for a family of space-like hypersurfaces described by the Brill–Lindquist initial data. These hypersurfaces contain a singular ring characterized by its radius, mass and charge. Due to the ring character of the singularity, these surfaces are natural candidates for MOTSs with toroidal topology. By adjusting and employing the numerical method of geodesics, we indeed localize MOTSs of both spherical and toroidal topology, and compare the results with those obtained previously by Jaramillo & Lousto.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Milan Pešta 5.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Milan Pešta 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Milan Pešta 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc. 296 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. 312 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. 152 kB