velikost textu

Strava cvičících osob s nadváhou a obezitou - generační rozdíly

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strava cvičících osob s nadváhou a obezitou - generační rozdíly
Název v angličtině:
Nutrition of overweight and obese peole - generation differences
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ing. Bc. Olga Egemová
Vedoucí:
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Oponent:
MUDr. Jiřina Kašlíková, CSc.
Id práce:
184820
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Nutriční terapeut (BNT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obezita, nadváha, rizikový faktor, stravovací zvyklosti, generační rozdíl, komplikace obezity, pohybová aktivita
Klíčová slova v angličtině:
obesity, overweight, risk factor, eating habits, generation difference, complications of obesity, physical activity
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou obezity a nadváhy. Teoretická část zahrnuje klasifikaci obezity a nadváhy, rozčlenění faktorů vzniku, komplikací obezity, poruchy příjmu potravy a léčbu obezity včetně pohybové aktivity. Součástí teoretické části jsou i jídelní zvyklosti různých generací, trendy ve stravování především u dětí. V bakalářské práci se dotýkám se i zásad zdravého stravování. Závěrem jsou shrnuty možnosti prevence obezity a nadváhy u dětí a dospělých. V praktické části jsou na základě dotazníkového šetření vyhodnoceny a porovnávány stravovací zvyklosti obézních cvičících a cvičících s nadváhou mezi různými generacemi. Graficky jsou znázorněny a vyhodnoceny spotřeby mas, ovoce a zeleniny, mléčných výrobků, typy nápojů a dále i jídelní zvyklosti a fyzická aktivita. Hodnocení vychází z kvantitativního zpracování dotazníků u dvou věkových kategorií ve skupinkách cvičících obézních a osob s nadváhou docházejících na skupinová cvičení společnosti STOB a na skupinová cvičení na Praze 4 Braník. Cílem bakalářské práce je porovnání stravovacích zvyklostí a jídelního chování u cvičících osob s nadváhou a obézních jedinců náležejících do různých generací a na základě toho poukázat na nedostatky, ale i pozitiva ve výživě těchto generací. Výsledky šetření byly zpracovány do grafů a tabulek. Na základě vyhodnocení dotazníků lze ukázat, že ve spotřebě syrové zeleniny signifikantně převyšuje denní spotřebou čerstvé zeleniny kategorie respondentek 39-59 let s 50 % oproti kategorii respondentek nad 60 let s 24 %. Taktéž skupina 39-59 let až v 62 % konzumuje čerstvé ovoce denně a vícekrát denně oproti respondentkám 60 let a více se 48 %. Téměř 36 % respondentek ve věku 39-59 let konzumuje tzv. nezdravé uzeniny 3-7 x týdně oproti starší věkové skupině nad 60 let s 28 % spotřeby 3-7 x týdně. Doporučení vyplývající z této práce je nalezení nových či dalších možných cest edukace u obou sledovaných kategorií výzkumného šetření. Klíčová slova: obezita, nadváha, rizikový faktor, stravovací zvyklosti, generační rozdíl, komplikace obezity, pohybová aktivita
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with the problems of obesity and overweight. The theoretical part includes the classification of obesity and overweight, the division of factors of origin, complications of obesity, eating disorders, and the treatment of obesity including physical activity. A section of the theoretical part considers the eating habits of different generations, and trends in eating especially among children. Furthermore, the bachelor thesis deals with the principles of healthy eating. In conclusion, there are summarized possibilities for the prevention of obesity and overweight in children and adults. In the practical part, on the basis of a questionnaire survey, the eating habits of overweight and obese trainees from different generations are evaluated and compared. Graphically, the consumption of meat, fruit and vegetables, dairy products, beverage types, as well as eating habits and physical activity are illustrated and evaluated. The evaluation is based on the quantitative questionnaire processing of two age categories in groups of obese and overweight people attending STOB group exercises and group exercises in Prague 4 Branik. The aim of the bachelor thesis is to compare the eating habits of overweight and obese individuals belonging to different generations and to draw the readers’ attention to the negative and positive sides of the nutrition among these generations. The results of the survey are illustrated by charts and tables. The questionnaire evaluation shows that the consumption of raw vegetables among the respondents aged 39-59 is 50 %, which is significantly higher than the category of respondents over 60 years with the consumption of 24 %.In addition, the results show that in comparison with the respondents aged 39-59, who consume 62 % fresh fruits daily, the respondents of 60 years or above consume only 48 % fresh fruits. Nearly 36 % of respondents aged 39-59 consume so-called unhealthy sausages 3-7 times a week. However, 28 % of the older age group over 60 consume the same thing 3-7 times a week. The recommendations resulting from this work are to find new or other possible education paths for the two monitored categories of research. Keywords: obesity, overweight, risk factor, eating habits, generation difference, complications of obesity, physical activity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Bc. Olga Egemová 1.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Ing. Bc. Olga Egemová 273 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Bc. Olga Egemová 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Bc. Olga Egemová 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jiřina Kašlíková, CSc. 239 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA 748 kB