velikost textu

Role Sovětského svazu a Kominterny v dějinách KSČ, 1929--1939

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role Sovětského svazu a Kominterny v dějinách KSČ, 1929--1939
Název v angličtině:
Soviet Union and the Komintern in the History of the KSČ, 1929--39
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marek Hruška
Vedoucí:
doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jan Koura, Ph.D.
Id práce:
184763
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie - evropská studia (HES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
KSČ|Zahraniční politika SSSR|1929-1939|Kominterna.|Československo
Klíčová slova v angličtině:
KSČ|Foreign policy of USSR|1929-1939|Comintern.|Czechoslovakia
Abstrakt:
Abstrakt V této bakalářské práci se zabývám úlohou, kterou sehrály Sovětský svaz a Kominterna v dějinách KSČ. Pro lepší pochopení této problematiky jsem si vybral časové období počínající rokem 1929, tedy rokem nástupu Klementa Gottwalda do funkce generálního tajemníka ÚV KSČ, a končící rokem 1939, zánikem samostatné Česko-Slovenské republiky. Nicméně se v textu práce nevyhýbám ani vysvětlení některých událostí, které proběhly před vymezenou dobou. Myslím tím založení KSČ, stručné dějiny Kominterny a vztahy mezi Kominternou a KSČ těsně před Gottwaldovým nástupem do funkce generálního tajemníka. Domnívám se totiž, že srovnáním některých rozdílností mezi KSČ před a po roce 1929, docílím lepšího vysvětlení příčin a důsledků těchto změn. Pro samotné zkoumání časového období 1929‒1939, jsem vybral několik momentů, během kterých se nejvíce protnulo působení KSČ, Sovětského svazu a Kominterny. Mám na mysli rok 1929, během kterého proběhl V. stranický sjezd KSČ a Klement Gottwald pronesl svůj první poslanecký projev v Rudolfinu, bolševizaci KSČ, vzestup nacistů v Německu a reakci KSČ na něj, československo-sovětskou smlouvu z roku 1935, Španělskou občanskou válku, Mnichovskou krizi a konečně období Druhé republiky a její zánik. Z hlediska práce s prameny a literaturou jsem zvolil metodu přímou, i když některé archivní materiály, které bych pro tuto práci rád použil se nacházejí mimo můj dosah v ruských moskevských archivech. Z celé práce je proto možné vyčíst spíše zaměření na samotnou KSČ než na Sovětský svaz a Kominternu, k jejichž studiu mi posloužily předně publikace z Velké Británie či USA. Z česky psaných publikací se navíc snažím rozlišovat mezi publikacemi psanými před a po roce 1989. Publikace psané během období totality, obsahují sice užitečná fakta k dalšímu studiu, ale zároveň jsou plné propagačních a dogmaticky znějících textů. Když se však naučíme odlišit fakt a propagandu, je práce s těmito publikacemi relativně snadná. Na časové ose postupuji metodou progresivní. Tato bakalářská práce má za cíl zhodnotit působení Sovětského svazu a Kominterny na rozhodování a fungování KSČ, během výše jmenovaných zlomových okamžiků československých i světových dějin. Pečlivě jsem tedy tyto události analyzoval a došel jsem k uspokojivým závěrům. Role Sovětského svazu a Kominterny v prvorepublikovém působení KSČ, totiž nebyla vždy stejně podstatná pro změny v jejím fungování. Měnila se stejně, jako se měnila mocenská rovnováha sil v samotném Sovětském svazu. Celá práce mi zároveň poskytla mnohem ucelenější pohled na řízení sovětské zahraniční politiky a její propojení s Kominternou.
Abstract v angličtině:
Abstract In this bachelor thesis I deal with the role played by the Soviet Union and Comintern in the history of the Communist Party of Czechoslovakia (CPC). For a better understanding of this issue, I chose a time period beginning in 1929, the year of Klement Gottwald's appointment as General Secretary of the Central Comittee of the CPC and ending in 1939, the end of the independent Czech-Slovak Republic. Nevertheless, I do not avoid explaining some of the events that took place before that time. I mean, the establishment of the CPC, the brief history of the Comintern, and the relations between the Comintern and the CPC just before Gottwald's entry into the post of General Secretary. I think that by comparing some differences between the CPC before and after 1929, I will get a better explanation of the causes and consequences of these changes. For the examination of the period 1929-1939, I choose several events, during which the working of the CPC, Soviet Union and Comintern has intersected the most. I am referring to the year 1929 during which the V. meeting of the CPC took place and Klement Gottwald gave his first speech in Rudolfinum, the Bolshevism of the CPC, the rise of the Nazis in Germany, and the reaction of the Communist Party to it, the 1935 Czechoslovak-Soviet Treaty, the Spanish Civil War, the Munich crisis and finally the era of the Second Republic and its end. From the perspective of working with sources and literature, I chose the straight method, although some of the archive materials I would like to use for this work are beyond my reach in Russian Moscow archives. From the whole work it is possible to read more the focus on the CPC itself than on the Soviet Union and the Comintern. Informations about Soviet Union and Commintern I was studying mainly in publications from the USA and the UK. In Czech publications, I try to distinguish between publications written before and after 1989. Publications written during the period of totality contain useful facts for further study, but they are also full of propaganda and dogmatic texts. But when we learn how to distinguish between facts and propaganda, the work with these publications is relatively easy. On the timeline, I use the progressive method. This bachelor thesis aims to evaluate the influence of the Soviet Union and the Comintern on the decision-making and working of the CPC during the breaking moments of Czechoslovak and world history. So I carefully analyzed these events and found a satisfactory conclusion. The role of the Soviet Union and the Comintern in the CPC's first-republical period was not always so imporrtant in its functioning. It changed the same way as the power balance in the Soviet Union itself changed. At the same time, my work has provided me with a much more comprehensive view of the governance of Soviet foreign policy and its connection with the Comintern.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Hruška 9.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Hruška 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Hruška 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Koura, Ph.D. 268 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D. 152 kB