velikost textu

První a druhá světová válka v Krucemburku a okolí: Začlenění regionálních dějin do výuky na 2. stupni základních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
První a druhá světová válka v Krucemburku a okolí: Začlenění regionálních dějin do výuky na 2. stupni základních škol
Název v angličtině:
History of World Wars in the Region of Krucemburk: Teaching Local History at Secondary Schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Vavroušková
Vedoucí:
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Mikeska
Id práce:
184758
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — dějepis (N ČJ-D)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
regionální dějiny, 1. a 2. světová válka, didaktický a metodický potenciál regionálních dějin, pedagogický výzkum, Krucemburk
Klíčová slova v angličtině:
regional history, The First and Second World War, didactical and methodological potential of regional history, pedagogical research, Krucemburk
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá začleněním regionálních dějin do výuky dějepisu, a to konkrétně výukou regionálních dějin týkající se 1. a 2. světové války v obci Krucemburk a jejím okolí. Prvotním záměrem práce bylo ukázat možnosti využití regionálních dějin v hodinách dějepisu za pomoci projektového vyučování. Díky úvodnímu kvalitativnímu výzkumu v náslechových hodinách však bylo zjištěno, že žáci daných tříd nejsou na zamýšlenou formu projektového vyučování připraveni. Vzhledem k jejich schopnostem byla proto zvolena výuka v tematických blocích využívající programu kritického myšlení tak, aby byly použity vhodné metody a současně tak docházelo k dodržování obecných pedagogických zásad edukačního procesu, což popisuje prakticky zaměřená část práce. KLÍČOVÁ SLOVA regionální dějiny, 1. a 2. světová válka, didaktický a metodický potenciál regionálních dějin, pedagogický výzkum, Krucemburk
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with the integration of regional history into the teaching of history, concretely by teaching the regional history of the First and Second World War in the village Krucemburk and its surroundings. The primary objective of the thesis was to show the possibilities of using regional history in history lessons with the help of project education. However, it was found that the pupils of investigated classes are not ready for the intended form of project education due to the initial qualitative research during the observation hours. Because of their abilities, it has been chosen to teach in thematic blocks using the critical thinking program so that appropriate methods are used, while observing the general pedagogical principles of the educational process, which describes a practically focused part of the work. KEY WORDS regional history, The First and Second World War, didactical and methodological potential of regional history, pedagogical research, Krucemburk
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Vavroušková 3.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Vavroušková 2.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Vavroušková 250 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Vavroušková 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 376 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Mikeska 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 152 kB