text size

Kdo jsi, demokratický lide? Zkoumání konceptu demokratického lidu na příkladech ze současné Francie.

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Kdo jsi, demokratický lide? Zkoumání konceptu demokratického lidu na příkladech ze současné Francie.
Titile (in english):
The Democratic People, who are you? An Investigation into the Concept of the Democratic People in Contemporary France
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Sára Vidímová
Supervisor:
Mgr. Jan Bíba, Ph.D.
Opponent:
prof. Dr. Pavel Barša, M.A.
Thesis Id:
184721
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Political Science (21-UPOL)
Study programm:
Political Science (N6701)
Study branch:
Political Theories and Contemporary History (POT)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
12/09/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
populismus|konstrukce lidu|současná Francie|Národní fronta|La France Insoumise
Keywords:
populism|construction of the people|contemporary France|National Front|La France Insoumise
Abstract (in czech):
Abstrakt (česky): Diplomová práce se zabývá fenoménem populismu na příkladech ze současné Francie. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi komplexní koncept, na jehož definici nepanuje mezi badateli shoda, zkoumá jej autorka prostřednictvím teorie populismu politického filosofa Ernesta Laclaua, který akcentuje konstrukci lidu. Autorka se orientuje ve francouzské moderní historii a politice, tak si pro svou analýzu vybrala politická hnutí La France Insoumise a Národní frontu, která ve svých diskurzech s konceptem lidu dlouhodobě pracují. V časovém období 2016 – 2018 zkoumala způsob, jakým je lid hlavními představiteli obou hnutí (předsedkyní Národní fronty Marine Le Pen a předsedou La France Insoumise Jean-Lucem Mélenchonem) konstruován, zda se od sebe jednotlivé koncepty liší, a jakou roli v tom hrají lídři hnutí. Autorka pro dokreslení své diskurzivní analýzy provedla několik polo- strukturovaných rozhovorů s aktivisty zkoumaných hnutí a účastnila se jimi organizovaných veřejných akcí. Dospěla k závěru, že konstrukce lidu se u obou francouzských politických uskupení liší, stejně jako se často neshodují postoje jejich lídrů a aktivistické základny. Práce přináší detailnější vhled do francouzské politické reality, jakož i do akademické debaty, zůstává ale v mezích absolventské práce a její závěry by bylo nutné podrobit odbornější a komplexnější akademické analýze.
Abstract:
Abstract (in English): This thesis deals with the phenomenon of populism on examples from contemporary France. Regarding the complexity of the concept and also the fact that scholars couldn’t find a consensus on its definition, the author decided to examine it through Ernesto Laclau`s theory of populism which centers the construction of the people. Being oriented in French modern history and politics, the author chose for her analysis the current political movements - La France Insoumise and the National Front, which are discourses are centered on the construction of the people. Within the period between 2016 and 2018, she observed the way in which the notion of the people was constructed by the main representatives of both movements (especially the chairman of the National Front Marine Le Pen and the chairman of La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon) with the aim to trace whether these movements differed and what role their leaders played. To illustrate her discourse analysis, the author conducted several semi-structured interviews with activists of the investigated movements and participated in organized public events. She concludes that there exists a difference between the construction of the people by National Front and by La France Insoumise same as their leaders often disagree with its activist base. The thesis provides a more detailed insight into French political reality as well as the academic debate but remains within the limits of the final thesis and its conclusions would have to be remitted by more professional and comprehensive academic analysis.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Sára Vidímová 915 kB
Download Abstract in czech Bc. Sára Vidímová 339 kB
Download Abstract in english Bc. Sára Vidímová 338 kB
Download Supervisor's review Mgr. Jan Bíba, Ph.D. 175 kB
Download Opponent's review prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 132 kB
Download Defence's report 152 kB