velikost textu

Kdo jsi, demokratický lide? Zkoumání konceptu demokratického lidu na příkladech ze současné Francie.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kdo jsi, demokratický lide? Zkoumání konceptu demokratického lidu na příkladech ze současné Francie.
Název v angličtině:
The Democratic People, who are you? An Investigation into the Concept of the Democratic People in Contemporary France
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Sára Vidímová
Vedoucí:
Mgr. Jan Bíba, Ph.D.
Oponent:
prof. Dr. Pavel Barša, M.A.
Id práce:
184721
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politické teorie a současné dějiny (POT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
populismus|konstrukce lidu|současná Francie|Národní fronta|La France Insoumise
Klíčová slova v angličtině:
populism|construction of the people|contemporary France|National Front|La France Insoumise
Abstrakt:
Abstrakt (česky): Diplomová práce se zabývá fenoménem populismu na příkladech ze současné Francie. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi komplexní koncept, na jehož definici nepanuje mezi badateli shoda, zkoumá jej autorka prostřednictvím teorie populismu politického filosofa Ernesta Laclaua, který akcentuje konstrukci lidu. Autorka se orientuje ve francouzské moderní historii a politice, tak si pro svou analýzu vybrala politická hnutí La France Insoumise a Národní frontu, která ve svých diskurzech s konceptem lidu dlouhodobě pracují. V časovém období 2016 – 2018 zkoumala způsob, jakým je lid hlavními představiteli obou hnutí (předsedkyní Národní fronty Marine Le Pen a předsedou La France Insoumise Jean-Lucem Mélenchonem) konstruován, zda se od sebe jednotlivé koncepty liší, a jakou roli v tom hrají lídři hnutí. Autorka pro dokreslení své diskurzivní analýzy provedla několik polo- strukturovaných rozhovorů s aktivisty zkoumaných hnutí a účastnila se jimi organizovaných veřejných akcí. Dospěla k závěru, že konstrukce lidu se u obou francouzských politických uskupení liší, stejně jako se často neshodují postoje jejich lídrů a aktivistické základny. Práce přináší detailnější vhled do francouzské politické reality, jakož i do akademické debaty, zůstává ale v mezích absolventské práce a její závěry by bylo nutné podrobit odbornější a komplexnější akademické analýze.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): This thesis deals with the phenomenon of populism on examples from contemporary France. Regarding the complexity of the concept and also the fact that scholars couldn’t find a consensus on its definition, the author decided to examine it through Ernesto Laclau`s theory of populism which centers the construction of the people. Being oriented in French modern history and politics, the author chose for her analysis the current political movements - La France Insoumise and the National Front, which are discourses are centered on the construction of the people. Within the period between 2016 and 2018, she observed the way in which the notion of the people was constructed by the main representatives of both movements (especially the chairman of the National Front Marine Le Pen and the chairman of La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon) with the aim to trace whether these movements differed and what role their leaders played. To illustrate her discourse analysis, the author conducted several semi-structured interviews with activists of the investigated movements and participated in organized public events. She concludes that there exists a difference between the construction of the people by National Front and by La France Insoumise same as their leaders often disagree with its activist base. The thesis provides a more detailed insight into French political reality as well as the academic debate but remains within the limits of the final thesis and its conclusions would have to be remitted by more professional and comprehensive academic analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sára Vidímová 915 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sára Vidímová 339 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sára Vidímová 338 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Bíba, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB