velikost textu

Vybraní opylovači našich luk a jejich didaktické využití

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybraní opylovači našich luk a jejich didaktické využití
Název v angličtině:
Selected Meadow Pollinators and Their Didactical Use
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Helena Víchová
Vedoucí:
Mgr. Dagmar Říhová
Oponent:
prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Id práce:
184716
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — výchova ke zdraví (N BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
blanokřídlí, dvoukřídlí, výzkum pestřenkovitých, opylovač, pyl, analýza učebnic
Klíčová slova v angličtině:
Hymenoptera, Diptera, hoverfly research, pollinators, pollen, textbook analysis
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na vybrané opylovače našich luk a jejich didaktické začlenění do výuky. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou charakterizovány dva řády – blanokřídlí a dvoukřídlí, proces opylování a opylovací strategie rostlin a také pylová zrna. V praktické části je zařazen výzkum zaměřený na dvoukřídlé (zejména pestřenkovité), jehož cílem bylo zjistit, jaké rostliny jsou opylovány nejčastěji. Následný úsek je věnován analýze učebnic přírodopisu pro druhý stupeň základních škol z hlediska zastoupení vybraných opylovačů. Další úsek zahrnuje návrh laboratorního cvičení, jež se věnuje otázce, zda med obsahuje pylová zrna. V posledním úseku praktické části je uveden pracovní list, kde si žáci ověří své znalosti ohledně opylovačů. KLÍČOVÁ SLOVA blanokřídlí, dvoukřídlí, výzkum pestřenkovitých, opylovač, pyl, analýza učebnic
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This Master thesis is focused on selected pollinators of our meadows and their didactic integration into education. The thesis is divided into two parts – theoretical and practical. In theoretical part, there are defined two orders (Hymenoptera and Diptera), process of pollination, plants pollination strategies and pollen grain. Practical part is focused on research of dipterans (particularly on hoverflies) of which purpose was to find out which plants are most pollinated. Subsequent section deals with analysis of secondary school Biology textbooks in terms of representation of selected pollinators. Next section contains plan of practical exercise, which deals with whether honey contains pollen grains. In final section of practical part, a worksheet is presented, which verifies pupil´s knowledge about pollinators. KEYWORDS Hymenoptera, Diptera, hoverfly research, pollinators, pollen, textbook analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Helena Víchová 2.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Helena Víchová 335 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Helena Víchová 269 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dagmar Říhová 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 213 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 153 kB