velikost textu

In vitro screening nových, potenciálně antibakteriálně účinných sloučenin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
In vitro screening nových, potenciálně antibakteriálně účinných sloučenin
Název v angličtině:
In vitro screening of novel potentially active antibacterial compounds
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Lucie Davidová
Vedoucí:
PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Klára Konečná, Ph.D.
Id práce:
184705
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bakterie, antibiotika, mikrodiluční bujonová metoda, minimální inhibiční koncentrace
Klíčová slova v angličtině:
bacteria, antibiotics, microdilution broth method, minimal inhibition concentration
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studijní obor: Odborný pracovník v laboratorních metodách Kandidát: Bc. Lucie Davidová Školitel: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Název diplomové práce: In vitro screening nových, potenciálně antibakteriálně účinných sloučenin Diplomová práce se zabývá antibiotickou politikou s důrazem na rezistenci a mechanismus účinku antibiotik. Pozornost je také věnována testování nových látek ve smyslu jejich účinku na vybrané bakterie. Teoretická část diplomové práce popisuje systém antibiotické politiky včetně její struktury a organizace v České republice. Také stručně shrnuje tuto problematiku ve světě a jednotlivé organizace, které se na organizaci antibiotické politiky podílí. Dále se zabývá historií, rozdělením, účinky a významem antibiotik. Zvláštní pozornost je věnována kapitole, která popisuje makromolekulární mechanismus účinku 2 vybraných skupin látek (antibiotik) na bakterie včetně fyziologických funkcí některých bakteriálních struktur. V neposlední řadě teoretická část shrnuje principy bakteriální rezistence včetně jejího vzniku a vývoje. Práce také obsahuje popis jednotlivých metod stanovení citlivosti bakterií na antibiotika od základních až po ty nejmodernější, které jsou plně automatizované. Praktická část detailně zachycuje mikrodiluční bujónovou metodu, která byla použita k testování účinnosti nových látek, včetně celého pracovního postupu. Zároveň tato část obsahuje seznam zkoumaných látek včetně jejich vzorců a dalších údajů. Nechybí také přehled použitých bakterií, jejich základní vlastnosti, patogenita a možnost léčby onemocnění, které způsobují. V praktické části jsou veškeré získané výsledky zhodnoceny a zpracovány. Je zde také určeno, zda jsou na bakterie účinné či nikoli. Klíčová slova: bakterie, antibiotika, rezistence, mikrodiluční bujonová metoda, minimální inhibiční koncentrace
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Study program: Specialist in Laboratory Methods Candidate: Bc. Lucie Davidová Supervisor: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Title of diploma thesis: In vitro screening of novel potentially active antibacterial compounds. The diploma thesis deals with the antibiotics policy and is focused on resistance and mechanism of action of the antibiotics. A great attention is also paid to novel substances testing in terms of their impact on the selected bacteria. Theoretical part of thesis describes the system of antibiotic policy including its structure and organization in the Czech Republic. It also briefly summarizes this issue globally as well as individual organizations involved in the organization of the antibiotic policy. The theoretical part is also concerned with the history, classification, effects and significance of the antibiotics. A particular attention is paid to the chapter describing the macromolecular mechanism of action of 2 selected groups of substances (antibiotics) on bacteria, including physiological functions of some bacterial structures. And, last but not least, the theoretical part summarizes principles of bacterial resistance including its origin and development. The diploma thesis also contains description of individual methods for determination of bacterial sensitivity to the antibiotics, from the basic methods up to the most progressive ones, which are fully automated. The practical part specifies in detail the broth microdilution method that was used to test effectiveness of the novel substances, including the whole working procedure. At the same time, this section contains a list of examined substances including their formulas and other data. An overview of used bacteria, their basic properties and features, pathogenicity and possibility of treatment of the diseases caused by them, is also presented. In the practical part, all obtained results have been assessed and processed. It is also determined here, whether or not the substances are active against the tested bacteria. Key words: bacteria, antibiotics, resistance, microdilution broth method, minimal inhibition concentration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Lucie Davidová 3.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Lucie Davidová 329 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Lucie Davidová 247 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. 267 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Konečná, Ph.D. 283 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 153 kB