velikost textu

Klíčové problémy začínajících učitelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klíčové problémy začínajících učitelů
Název v angličtině:
Key problems of commencing teachers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Matulová
Vedoucí:
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Daniela Lautnerová
Id práce:
184702
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy (N PG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
profesní vývoj učitele, kompetence učitele, začínající učitel, učitelé ISCED 1 až 3, problémy začínajících učitelů
Klíčová slova v angličtině:
teacher's professional development, teacher's competencies, beginning teacher, ISCED 1 to 3 teachers, problems of beginning teachers
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá problémy začínajících učitelů. Jejím cílem je zjistit, jaké jsou fundamentální potíže učitelů, kteří pracují ve školství prvních pět let. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část nejprve pojednává o profesním vývoji a kompetencích učitele. Dále popisuje profesní přípravu a pomoc, která je začínajícím učitelům poskytnuta. Ve stěžejní kapitole teoretické části jsou specifikovány problémy, s kterými se začínající učitelé nejčastěji setkávají. Popis potíží vychází z analýzy odborné literatury a výsledků dosavadních šetření. V závěru teoretické části jsou uvedeny stěžejní výzkumy, které byly v dané oblasti provedeny. Praktická část vychází z výsledků dotazníkového šetření. Respondenty výzkumného souboru jsou začínající učitelé ISCED 1, 2 a 3. Na základně získaných dat je provedena analýza klíčových problémů a jsou srovnány výsledky učitelů odlišných úrovní ISCED. Pozornost je věnována také profesní přípravě, pomoci začínajícím učitelům a postojům učitelů ke své profesi. Praktickou část uzavírá porovnání získaných dat s výsledky výzkumu profesora Šimoníka.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the problems of beginning teachers. Its aim is to find out what the fundamental difficulties of teachers working in education for the first five years are. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part first deals with professional development and teacher's competencies. It also describes professional preparation and assistance that is provided to beginning teachers. In the main chapter of the theoretical part, the problems that beginning teachers most often experience are specified. The description of the difficulties is based on an analysis of the literature and the results of the existing surveys. At the end of the theoretical part, the key surveys carried out in the given area are presented. The practical part is based on the results of a questionnaire survey. The respondents in the research group are beginning teachers of ISCED 1, 2 and 3 level. Based on the data obtained, the key issues are analyzed and the results of teachers of different ISCED levels are compared. Attention is also paid to professional training, assistance to beginning teachers and teachers' attitudes towards their profession. The practical part concludes with the comparison of the obtained data with the results of Professor Šimoník's research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Matulová 2.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Matulová 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Matulová 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Daniela Lautnerová 336 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 152 kB