velikost textu

Konflikt práva na informace a ochrany soukromí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konflikt práva na informace a ochrany soukromí
Název v angličtině:
Conflict of right to information and privacy
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martin Hodina
Vedoucí:
JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Id práce:
184701
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Konflikt práv, právo na informace, právo na soukromí.
Klíčová slova v angličtině:
Conflict of rights, right to information, right to privacy.
Abstrakt:
Konflikt práva na informace a ochrany soukromí - Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zaměřuje na potenciální konflikt a vzájemnou interakci práva na informace a ochrany soukromí dotčených osob při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V přístupu a argumentaci autora se kloubí pozice úřední osoby povinného subjektu, jakož i nadřízeného (odvolacího) orgánu, a to díky jeho působení na pozici právníka Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Není pochyb o tom, že právo na informace je nezbytností každé moderní společnosti, resp. moderního státu. Právo na informace poskytuje každé osobě, nikoli jen občanovi, efektivní nástroj, kterým se může dobrat obecných informací širokého spektra v působnosti veřejného sektoru. Tento nástroj je v současné době velmi účinný a zajišťuje spolu s jinými instrumenty vyšší míru transparentnosti veřejného sektoru. Stinnou stránkou tohoto nástroje je negativní dopad na dotčené osoby, které mohou být dotčeny na svých právech, zejm. právu na soukromí. Tento dopad je zvláště patrný ve vztahu k problematice příjemců veřejných prostředků. Rigorózní práce je členěna do tří částí. Teoretický výklad úvodní části je věnován především lidskoprávním aspektům dané problematiky. Tento výklad a jeho závěry lze zobecnit v tom smyslu, že žádné lidské právo nemůže a priori být zcela limitováno a případné limity nemohou být obecně platné. Konkrétní okolnosti dané životní situace musí být vždy reflektovány a kontradiktorní práva musí být vzájemně vyvážena. Druhá část této práce pojednává o úloze soudů, sjednocování judikatury a rovněž o relevantní judikatuře ve vztahu k jednomu ze zásadních konfliktů práva na informace a ochrany soukromí – problematice tzv. „příjemců veřejných prostředků.“ Ve třetí části je prováděna kritika výchozích tezí soudobého právního názoru Nejvyššího správního soudu ve vztahu k dané problematice spolu s konstruktivním návrhem řešení a predikcí dalšího možného vývoje. Komparativní studie zahraniční právní úpravy je provedena v prvé, jakož i třetí části této práce. Zásadní myšlenka této práce vyznívá v tom smyslu, že žádné lidské právo nemůže být a priori zcela limitováno a konkrétní okolnosti případu musejí být vždy zohledněny. Klíčová slova Konflikt práv, právo na informace, právo na soukromí.
Abstract v angličtině:
Conflict of right to information and privacy - Abstract The presented rigorous thesis concerns with the potential conflict and mutual interaction of both mentioned basic human rights based on the application of The Freedom of Information Act. The Author gained experience in this branch thanks to his work as a lawyer in the department of legislation and internal affairs of South Bohemian Regional Authority. The argumentation in this thesis combines both the point of view of the public servant of a public authority as well as the appeal authority. There is no doubt that the right to information is a necessity for any modern society or rather modern state. Right to information provides any person, not only the citizens, a great instrument to gain a general information of a wide scale hold by the public sector. This instrument is currently very efficient and ensures among other instruments a greater transparency of the public sector. The dark side of this right is the negative influence for the affected persons, those may be restricted in their rights, especially the right to privacy. This affection is especially significant in the issue of the public means recipients. The presented thesis is divided into three parts. The theoretical treatise, which is performed in the first part, could be summarized in the sense that not a single piece of human rights may be a priori absolutely limited, the limitation cannot be generalized. The particular situation is always to be reflected and therefore contradictory rights ought to be always well balanced. The second part deals with the role of courts, unification of judicature as well as with the decisive judicature in the issue of public means recipients. The final part is based on the critics and polemics of the contemporary judicature of the highest administrative court. Law comparison and prediction of this matter is as well contained in the last part of this rigorous thesis. The crucial idea of the presented thesis is that not a single piece of human rights may be a priori absolutely limited, and every single life situation ought to be reflected with respect to the concrete circumstances. Keywords Conflict of rights, right to information, right to privacy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Hodina 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Hodina 134 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Hodina 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 321 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 181 kB