velikost textu

Důkaz svědkem a znalcem v českém a francouzském trestním procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důkaz svědkem a znalcem v českém a francouzském trestním procesu
Název v češtině:
Důkaz svědkem a znalcem v českém a francouzském trestním řízení
Název v angličtině:
The evidence by witness and expert in Czech and French criminal procedure
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Tereza Vlachová
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
184700
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 10. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
svědek a znalec v trestním procesu Francie asistovaný svědek
Klíčová slova v angličtině:
witness and expert in a criminal procedure France assisted witness
Abstrakt:
Důkaz svědkem a znalcem v českém a francouzském trestním řízení Tématem mé práce je komparace postavení svědka a znalce v českém a francouzském trestním procesu. Toto téma jsem si vybrala z důvodu, že se zajímám o trestní právo jako celek a rovněž se věnuji studiu francouzského práva, při němž jsem narazila na institut asistovaného svědka, který je zcela jedinečný a v českém právním prostředí neznámý, což mě přivedlo na myšlenku studia pro mě nejzajímavějších dvou důkazních prostředků využívaných v trestním procesu. Práce je rozdělená na osm částí, začíná stručným úvodem do dokazování jako takového jak v české (část první), tak ve francouzské právní úpravě (část druhá), dále se ve třetí části této práce věnuji úpravě postavení svědka v českém právním řádu, čtvrtá část pak obsahuje úpravu francouzskou. Část následující, tedy pátá, je pak jejich srovnáním. Stejný systém jsem zvolila i dále, v části šesté se věnuji české právní úpravě institutu znalce v trestním řízení, část sedmá pak pojednává o znalci v trestním řízení francouzském a v části osmé pak opět následuje jejich srovnání. V první a druhé části této práce přicházím se stručným úvodem, ve kterém nastiňuji, co je to dokazování v trestním procesu, co vše může sloužit jako důkazní prostředek a co je předmětem dokazování, a to jak z pohledu českého práva, tak z pohledu práva francouzského. Část třetí, ve které se zaměřuji na svědka vystupujícím v trestním procesu nejprve vymezuji, kdo je to svědek a kdo všechno může jako svědek v trestním řízení vystupovat. Poté se zabývám právy a povinnostmi, kterými svědek v rámci řízení disponuje, a kterým podléhá. Další kapitola pojednává o průběhu výslechu svědka a o otázkách s výslechem spojenými, jako jsou např. taktiky výslechu. V následující kapitole je možné se dočíst o specifikách situace, kdy je svědkem mladistvá osoba. Dalším důležitým aspektem je i ochrana svědka, kterému hrozí nebezpečí z důvodu poskytnutí výpovědi. O jejích podmínkách a způsobech poskytování je pojednáno dále. K české části jsem navíc přičlenila dvě zvláštní kapitoly a to kapitolu Postavení svědka ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, která se vztahuje i k části francouzské a kapitolu, která pojednává o institutu korunního svědka, který jako takový ale není v České republice využíván. Jako poslední se v této části nachází kapitola zaměřená na institut spolupracujícího obviněného tak, jak je využíván v českém právním řádu. Další část této práce se věnuje úpravě francouzské. Stejně tak jako v části třetí je vymezena osoba svědka, jeho práva a povinnosti, popsán průběh výslechu svědka a možnosti a způsoby jeho ochrany, a to vše s důrazem na odlišnosti úprav. Podrobně je pak rozpracována kapitola pojednávající o asistovaném svědku, zvláštním a jedinečném institutu francouzského trestního práva. Zde je možné se dočíst, jaké historické okolnosti ke vzniku institutu vedly, kdo a jakým způsobem se může asistovaným svědkem stát, jaká práva a povinnosti s sebou toto postavení nese a další informace. Následující část mé práce je věnována vzájemnému srovnání české a francouzské úpravy a je poukázáno na hlavní rozdíly v postavení svědka v rámci trestního procesu. V části šesté se pak zaměřuji na českou právní úpravu institutu znalce. Popisuji, kdo jako znalec v řízení může vystupovat a za jakých podmínek, vymezuji institut znalce a instituty jemu se blížící (odborné vyjádření, odborná pomoc). Dále pak rozebírám proces přibrání znalce do řízení a také situace, které při něm můžou nastat. Další záležitostí, které se věnuji, je znalecký posudek. Konkrétně popisuji postup jeho vypracování, jeho náležitosti i to, jak je v řízení prováděn a rovněž hodnocen orgány činnými v trestním řízení, zejména soudem. Jednou z kapitol je i pojednání o právní úpravě znalečného, jakožto znalcovy odměny. Následují kapitoly pojednávající o znalcově odpovědnosti, a to jak soukromoprávní, tak i veřejnoprávní. Na závěr části šesté jsem zařadila kapitolu pojednávající o současných snahách o novelizaci právní úpravy znalce a také o vládním návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Část sedmá je věnována francouzské právní úpravě institutu znalce. Stejně jako v části pojednávající o znalci v České republice vymezuji, kdo je znalcem, jaké podmínky musí být splněny k výkonu znalecké činnosti a jak probíhá proces přibrání znalce do trestního řízení. Dále pak popisuji, jak je francouzským právem upraven znalecký posudek, jaký je postup jeho vypracování, i jak je v řízení prováděn a následně i hodnocen. Tak jako v části české se i v části francouzské věnuji tématu odpovědnosti znalce. Osmá část je pak opět srovnáním obou právních úprav, přičemž záměrem bylo popsat hlavní odlišnosti mezi českou a francouzskou právní úpravou znalce.
Abstract v angličtině:
The evidence by witness and expert in Czech and French criminal procedure The subject of my thesis is a comparison of the status of a witness and an expert in a Czech and French criminal procedure. I have chosen this theme because I am interested in criminal law and I also pursue studying French law. During this activity I found an institute of assisted witness which is completely unique and unknown in a Czech legal environment, which has led me to a though of studying two for me the most interesting means of evidence used in a criminal procedure. This thesis is divided into eight parts, it starts with a brief introduction into evidence proceedings in Czech (the first part) and also in French legislation (the second part), in the third part I focus on the status of a witness in Czech legislation, the fourth part contains a French regulation and the fifth is a comparison of those two. I have chosen the exact same system so on, in the part six I deal with a Czech legal regulation of an institute of an expert in criminal procedure, seventh part deals with an expert in French criminal procedure and finally in eighth part there is again a comparison of those two. In the first and second part I offer a brief introduction, in which I outline what the evidence proceedings in a criminal procedure, what can serve as an evidence and what is a subject to evidence from the perspective of the Czech and also the French law. The first thing in a third part, in which I focus on a witness in criminal procedure, is a determination who the witness is and who can be a witness in a criminal procedure. Then I concern with rights and duties which the witness owns and must fulfil during the proceedings. Next chapter deals with a course of an examination of the witness and with questions connected with an examination, e.g. tactics of examination. In the next chapter there is possible to find out specifics of a situation when the witness is a minor. Next important aspect is also a protection of a witness who is jeopardized because of a provision of a testimony. We can also find out conditions and methods of providing the protection. I affiliated two particular chapters in addition to a Czech part-the chapter named Status of a witness in the light of The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms which also relates to a French part and there is also a chapter about crown witnesses who as an institute are not used in Czech Republic. As the last chapter in this part there is one which is aimed to an institute of a cooperating witness as it is used in Czech legal order. Other part of this thesis deals with a French regulation. As in the third part the person of a witness is defined, as well as his rights and duties, then course of examination of a witness is described and so are possibilities of his protection. I tried to emphasized differences of Czech and French legislations. The chapter about assisted witness, particular and unique institute of French penal law, is elaborated in detail. It is possible to find out which historical circumstances led to a creation of this institute, who can become assisted witness and how, which rights and duties are connected with this status and other information. Another part of my thesis is devoted to a reciprocal comparison of Czech and French legislation. The main differences in the status of a witness in criminal procedure are pointed out. In a part six I focus on a Czech legal regulation of an institute of an expert in criminal procedure. I describe who can act as an expert and under which conditions, I define the institute experts and institutes him approaching (expert opinion, expert assistance). Then I analyse the process of joining an expert into proceedings and also situations which might occur. Other issue that I deal with is an expert opinion. Specifically, I describe the process of its drawing up, its requirements, how it is introduced in proceedings and also how it is evaluated in by the authorities in criminal proceedings, particularly by court. One of the chapters is a treatise on the law of a financial reward of an expert. Following chapters deal with the responsibility of experts, both private as well as public responsibility. At the end of the sixth part, I included a chapter on current efforts on amendments to the expert legislation and also about a government bill on experts, expert offices and expert institutions. Part seven is devoted to the French legal regulation of an institute of an expert. As in the section dealing with an expert in the Czech Republic I define who is an expert, what conditions must be met for the performance of expert activities and the process of joining an expert into criminal proceedings. Then I describe how is an expert opinion governed by French law, what is the process of its development, as well as its introduction in proceedings and subsequent evaluation. Just as in the Czech part I devote to the topic of responsibility of an expert. The eighth part is again a comparison of the two laws, where the intention was to describe the main differences between the Czech and French expert legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Vlachová 1.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Vlachová 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Vlachová 15 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 428 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 169 kB