velikost textu

Junák – český skaut? K ideovým kořenům českého skautingu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Junák – český skaut? K ideovým kořenům českého skautingu.
Název v angličtině:
Junák – Czech scouting? To the ideological origins of the Czech Scouting.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Jiráň
Vedoucí:
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Oponent:
PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Id práce:
184695
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - české dějiny v evropském kontextu (HCD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Antonín Benjamin Svojsík, Robert Baden-Powell, skauting, junák, mládež, idea, vznik, Sokol, militarismus
Klíčová slova v angličtině:
Antonín Benjamin Svojsík, Robert Baden-Powell, scouting, junák, youth, idea, formativ, Sokol, militarism
Abstrakt:
Abstrakt Práce je zamřena na období vzniku a formování českého skautingu. Z důvodu malého dochování pramenů archivní povahy bylo pro práci využito hlavně tištěných pramenů. Postupoval jsem hlavně metodou textologické a komparativní analýzy. Nejprve je věnován prostor historii světového a českého skautingu. Pro určení oblastí, kde se anglický a český skauting lišil, byly porovnány dvě základní příručky: Scouting for Boys pro anglické prostředí a Základy junáctví pro české. Na základě komparace byly určeny tři oblasti, ve kterých jsem se recepci skautské metody věnoval. Jedná se o skautský hodnotový systém, vztah k národu a státu a poměru k organizaci Sokol. V práci též byly zpracovány výsledky mezinárodního průzkumu týkající se doby vzniku skautingu v evropských zemích a následné srovnání s českými zeměmi. Na konci práce jsou umístěny tři přílohy tři přílohy: biografické medailonky zmíněných osob, edice skautských zákonů a vyplněné dotazníky z průzkumu.
Abstract v angličtině:
Abstract This master thesis focuses on founding and forming of czech scouting. The main source are printed documents because of lack preserved archive documents. The main method is textological and comparative analysis. At first the history of world and czech scouting is presentend. To find out the essential differences between english and czech scouting I compared two basic manuals: Scouting for Boys and Základy junáctví. In the following part of the thesis I determine three areas in which the reception of scouting in czech environment is investigated. These areas are scout value system, attitude to nation and state and relation to the Sokol organisation. In thesis are also analyzed the results of international research concerning the origin of scouting in other european countries. The results are then copared with the situation in czech lands. The thesis also includes three following attachments: set of short biographies of mentioned personalities, edition of scout laws and filled research questionnaires.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Jiráň 1.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Jiráň 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Jiráň 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 268 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Randák, Ph.D. 283 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 155 kB