velikost textu

Jak ovlivňuje ombro-minerotrofní rozhraní ve středoevropských rašelinných mokřadech strukturu a dynamiku mikrořasových společenstev?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jak ovlivňuje ombro-minerotrofní rozhraní ve středoevropských rašelinných mokřadech strukturu a dynamiku mikrořasových společenstev?
Název v angličtině:
What are the effects of ombro-minerotrophic transition in Central European peatlands on structure and dynamics of microalgal communities?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Andrea Hanousková
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Pusztai
Id práce:
184691
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Botanika (NBOTA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
krásivky, Desmidiales, ombrotrofie, minerotrofie, struktura společenstva, diverzita, NCV index
Klíčová slova v angličtině:
desmidiales, ombrotrophy, minerotrophy, community structure, diversity, NCV index
Abstrakt:
Rašeliniště jakožto primárně boreální biotopy patří ve středoevropské krajině k velmi vzácným a hodnotným azonálním ekosystémům. Jejich cennost tkví mimo jiné v ohromné bohatosti mikrořasových společenstev, z nichž patrně nejvýznačnější skupinu tvoří krásivky (Desmidiales) a to jak bohatostí druhů, tak jejich poměrným zastoupením. Důležitým gradientem, který ovlivňuje rašeliništní biotu, je gradient ombro-minerotrofie odvíjející se od hydrologického režimu. Podle tohoto konceptu se rašeliniště dělí na dva základní typy – ombrotrofní vrchoviště, která jsou sycena pouze srážkovou vodou a minerotrofní slatiniště, která jsou obohacována vodou podzemní nebo povrchovou. Krásivky, charakteristické vysokou citlivostí na faktory prostředí a druhovou bohatostí, jsou velmi dobrou modelovou skupinou pro ekologické studie. Ve své práci se zabývám vlivem ombro-minerotrofního gradientu na strukturu, diverzitu a dynamiku krásivkových společenstev na sudetských rašeliništích. Výsledky ukazují, že ombro-minerotrofie strukturu společenstev významně ovlivňuje, přičemž je více určující pro výskyt jednotlivých druhů než pro jejich abundance. Signifikantní vliv byl prokázán také u druhové diverzity. Minerotrofní rašeliniště mají zjevně vyšší druhovou diverzitu, která je určena především přítomností málo početných druhů. Společenstva ombrotrofních rašelinišť jsou zastoupena menším počtem druhů, které byli schopné se adaptovat na nízké pH a úživnost vrchovištních mokřadů. Výsledky změn ve společenstvech v čase naopak výrazné rozdíly mezi oběma typy mokřadů neprokázali. Pro analýzu dat jsem použila také NCV index, který kvantifikuje ochranářskou hodnotu kyselých mokřadů. Výsledky ukazují, že ochranářskou hodnotu mají oba typy lokalit srovnatelnou. U minerotrofních rašelinišť byla hodnota indexu ovlivněna především druhovou diverzitou, u ombrotrofních rašelinišť výskytem vzácných druhů či druhů, které vyžadují stabilitu a vyspělost ekosystému.
Abstract v angličtině:
Abstract Peatlands, as primary boreal habitats, are very rare and valuable azonal ecosystems in the Central European landscape. Their value is due, among others, to the enormous abundance of microalgae communities, of which probably the most prominent group consists of desmidiales, both in the richness of species and in their proportional representation. An important factor that affects peatland biota is the ombro-minerotrophy gradient derived from the hydrological regime. According to this concept, peat bogs are divided into two basic types - ombrotrophic peat bogs, which are saturated only by rainwater and minerotrophic fens, which are enriched by groundwater or surface water. The desmids, characterized by high sensitivity to environmental factors and species richness, are a very useful model group for ecological studies. In my work I deal with the effect of the ombro-minerotrophic gradient on the structure, diversity and dynamics of desmid communities on Sudeten peat bogs. The results show that ombro-minerotrophy significantly affects the structure of communities and is more determinant for the occurrence of individual species than their abundance. Significant effect was also found in species diversity. Minerotrophic peat bogs have apparently higher species diversity, which is mainly determined by the presence of species with low abundaces. The communities of ombrotrophic peat bogs are probably represented by a smaller number of species that were able to adapt to the low pH and fertility of bogs. On the contrary, the results of species turnover in communities did not show any significant differences between the two types of wetlands. I also used the NCV index for data analysis, which quantifies the conservation value of acidic wetlands. The results show that the conservation value of both types of sites is comparable. For minerotrophic peatlands, the index value was influenced mainly by species diversity, for ombrotrophic peatlands by the occurrence of rare species or species requiring ecosystem stability and maturity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Hanousková 4.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Andrea Hanousková 19 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Hanousková 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Hanousková 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Pusztai 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. 153 kB