velikost textu

Hodnocení energetické bilance u spontánně dýchajících polytraumatizovaných pacientů na nutriční podpoře na JIP.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení energetické bilance u spontánně dýchajících polytraumatizovaných pacientů na nutriční podpoře na JIP.
Název v angličtině:
The energy balance evaluation at spontaneous breathing polytrauma patients with nutritional support in ICU.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Valerie Jelínková
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
Id práce:
184668
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
energetický výdej, pacient
Klíčová slova v angličtině:
Energy expenditure, patient
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se zabývá měřením energetického výdeje a oxidace nutričních substrátů kriticky nemocných pacientů po podané parenterální výživě a vyhodnocením vlivu podané nutriční podpory. Studie zahrnuje 8 spontánně dýchajících pacientů měřených 2.-5. den po prodělaném traumatu metodou nepřímé kalorimetrie. Průměrný věk pacientů byl 42 ± 16 let. Z měřeného souboru, 4 pacienti trpěli obezitou, 3 nadváhou a 1 pouze pacientka měla normální hmotnost. U 7 pacientů měření probíhalo po podané nízkokalorické nutriční podpoře (1323 ± 281 kcal/den), u 1 pacienta po hyperkalorické nutriční podpoře (3400 kcal/den). Statistickou analýzou bylo zjištěno že podávaná nutriční podpora neměla podstatný vliv na energetický výdej ani na míru oxidace jednotlivých substrátů. Byly však odhaleny korelace mezi hodnotami energetického výdeje, oxidací nutričních substrátů a hodnotami některých laboratorních parametrů. Energetický výdej polytraumatických pacientů, měřených minimálně 4 h po podávání nutriční podpory, byl 2139 ± 518 kcal/den a 24,6 ± 3,5 kcal/kg/den. Tento energetický výdej byl z 31 % hrazen oxidací proteinů, z 46 % oxidací lipidů a z 23 % oxidací sacharidů. Mezi výsledky oxidací nutričních substrátů byla zjištěna velká variabilita především v oxidaci sacharidů (variační koeficient VK = 93 %) méně pro oxidace lipidů (VK = 52 %), zatímco v oxidaci proteinů se data jednotlivých pacientů příliš nelišila (VK = 29 %). Tyto výsledky potvrzují význam nepřímé kalorimetrie pro stanovení nutričních potřeb pacienta v kritické péči, které jsou velmi individuální a nesnadno predikovatelné. Klíčová slova: kriticky nemocní pacienti, nepřímá kalorimetrie, energetický výdej, nutriční podpora, parenterální výživa, polytrauma, jednotka intenzivní péče
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis investigates the influence of nutrition support on a set of critically ill patients after the administration of parenteral nutrition by measuring their energy expenditure and substrate oxidation. The study was performed on 8 spontaneously breathing patients during the 2nd-5th day of polytrauma and the variables were obtained by Indirect calorimetry. The mean age of the patients was 42 ± 16 years. Four patients were obese, three were overweight and one had normal weight in the examined group. The measurement was conducted on 7 patients after hypocaloric nutrition administration (1323 ± 281 kcal/day) and 1 patient after hypercaloric nutrition administration (3400 kcal/day). Statistical analysis revealed that the administered nutritional support had no significant effect on energy expenditure and the substrate oxidation preference. However, correlations between the values of energy expenditure, nutrients oxidation, and values of some of the laboratory parameters were observed. The energy expenditure of polytraumatic patients measured at least 4 hours after nutritional administration was 2139 ± 518 kcal/day and 24.6 ± 3.5 kcal/kg/day. This energy expenditure was covered by oxidation of proteins (31%), by lipids (46%) and by carbohydrates (23%). Large variability was found among the results of oxidation of nutrient substrates for carbohydrate oxidation (coefficient of variation, VK = 93%) and lower for lipids (VK = 52%). Oxidation of proteins did not differ significantly among the individual patients (VK = 29%). These results confirm the importance of indirect calorimetry in the determination of the nutritional needs of patients in critical care which are very individual and difficult to predict. Keywords: critically ill patients, indirect calorimetry, energy expenditure, nutrition support, parenteral nutrition, polytrauma, intensive care unit
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Valerie Jelínková 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Valerie Jelínková 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Valerie Jelínková 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 152 kB