velikost textu

Hodnocení dusíkové bilance u ventilovaných polytraumatizovaných pacientů na JIP.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení dusíkové bilance u ventilovaných polytraumatizovaných pacientů na JIP.
Název v angličtině:
The nitrogen balance evaluation at ventilated polytrauma patients in ICU.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Slováková
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
Id práce:
184667
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
BIA, pacient
Klíčová slova v angličtině:
BIA, patient
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem práce bylo zhodnocení vlivu podávané nutriční podpory na energetický výdej a oxidaci nutričních substrátů se zaměřením na proteiny a dusíkovou bilanci u ventilovaných polytraumatizovaných pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče. Do práce bylo zařazeno 15 pacientů v kritickém stavu (12 mužů a 3 ženy), jejich průměrný věk byl 43,6 ± 17,5 let. 7 pacientů bylo měřeno nalačno, 8 pacientů po podání hypokalorické nutriční podpory. Vyšetření pacientů nalačno probíhalo nejméně po 4 hodinách lačnění a vyšetření pacientů na nutriční podpoře nejméně po 4 hodinách od nasazení nutriční podpory. Pro určení energetického výdeje, klidového energetického výdeje a oxidace nutričních substrátů byla použita nepřímá kalorimetrie. Statistickou analýzou naměřených dat bylo zjištěno, že podávání hypokalorické nutriční podpory nemělo podstatný vliv na míru oxidace jednotlivých nutričních substrátů. Příjem proteinů souvisel s celkovou dusíkovou bilancí (p = 0,0004) a stavem svaloviny (p = 0,0004). Výsledky naznačují, že podané proteiny byly částečně využity jako energetický substrát namísto proteinů ze svaloviny a částečně byly využity jiným způsobem, např. k reparaci tkání. Podávaná nutriční podpora se tak podílela na snížení rizik a zlepšení prognózy polytraumatických ventilovaných pacientů. Dále bylo zjištěno, že hypokalorická nutriční podpora podávaná 2.–6. den po traumatu pokrývala v průměru 81 % energetického výdeje organizmu. Obsahovala odpovídající množství sacharidů (106 %), nižší množství lipidů (54 %) a proteinů (57 %). Klíčová slova: dusíková bilance, nutriční podpora, polytrauma, JIP
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this study was to evaluate the influence of nutritional support on energy expenditure and nutritional substrates oxidation, focused on proteins and nitrogen balance, in ventilated polytraumatized patients hospitalized in the intensive care unit. The study was performed on 15 critically ill patients (12 men and 3 women), their average age was 43,6 ± 17,5 years. 7 patients were examinated without nutritional support, 8 patients were examinated after administration of hypocaloric nutritional support. The examination of fasting patients was conducted after at least 4 hours of fasting. The examination of patients with nutritional support were conducted after at least 4 hours of nutritional support administration. Energy expenditure, resting energy expenditure and nutritional substrates oxidation were measured by indirect calorimetry. After statistical analysis of measured data was found, that administration of hypocaloric nutritional support did not significantly influence nutritional substrates oxidation. Protein intake correlated with total nitrogen balance (p = 0,0133) and muscular condition. Results suggest, that administered proteins were partly used as source of energy instead of muscle protein and partly used a different way, e.g. for tissue reparation. Therefore, nutritional support administration was involved in risk minimalization and prognosis improvement of polytraumatized ventilated patients. Hypocaloric nutritional support administered from 3rd to 6th day of trauma covered approximately 81 % of energy expenditure. It contained sufficient amount of carbohydrates (106 %), low amount of lipids (54 %) and proteins (57 %). Keywords: nitrogen balance, nutritional support, polytrauma, ICU
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Slováková 1.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Slováková 433 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Slováková 432 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 303 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 153 kB