velikost textu

Performance maskulinity v prostředí českého extrémního metalu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Performance maskulinity v prostředí českého extrémního metalu
Název v angličtině:
The Performance of Masculinity in the Milieu of Czech Extreme Metal
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Marie Hradecká
Vedoucí:
Mgr. Vít Zdrálek
Oponent:
Pavel Turek, Phd.
Konzultant:
Mgr. Tereza Havelková
Id práce:
184649
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Hudební věda (HV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
teorie performativity genderu|Judith Butler|maskulinita|femininita|extrémní metal|brutal death metal|subkultura
Klíčová slova v angličtině:
theory of the gender performativity|Judith Butler|masculinity|femininity|extreme metal|brutal death metal|subculture
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se metodou reflexivní etnografie zabývá otázkou performance maskulinity v prostředí českého extrémního metalu (konkrétně se zaměřuji na brutal death metal a spřízněné subžánry). Participanty brutal death metalové subkultury v pozici účinkujících i publika jsou až na ojedinělé výjimky muži. Zásadními estetickými kritérii jsou zde brutalita, tvrdost, extrémnost a další hodnoty, jež – jak se v průběhu výzkumu potvrzuje – se participantům pojí s uceleným souborem představ o určitém ideálu dominantního mužství. O dosažení těchto hodnot v co možná největší míře je usilováno jak volbou konkrétních hudebních prostředků a námětů skladeb, tak také ve vizuální stylizaci hudebníků i publika, v jejich aktech jednání a v ustálených pohybech a tancích během hudební produkce. Na základě analýzy tohoto souboru hodnot i způsobů jejich manifestace si kladu otázku, jakými přesnými charakteristikami oplývá ona maskulinní identita, jež je v dané subkultuře performována. Ze svého výzkumu usuzuji, že je to 1) vzájemná spřízněnost s ostatními účastníky, dále 2) síla ve smyslu schopnosti agresivního útoku i vlastní odolnosti a 3) syrovost, nekultivovanost a tudíž „autentičnost“. Ukazuje se také, že v dané subkultuře převládá esencialistický genderový diskurz, kde ony výše zmíněné charakteristiky jsou stále chápány jako primárně „mužské“. Tento fakt dle mého názoru podporuje a také vysvětluje nepřítomnost žen. Performancí daných hodnot ženy riskují, že – viděno prizmatem esencialistického genderového diskurzu – přestanou být čitelné jako dostatečně „ženské“. Materiálem pro analýzu jsou zápisky ze zúčastněného pozorování v prostředí koncertních a festivalových událostí, rozhovory s vybranými participanty a konkrétní hudební, textový a obrazový materiál. V teoretickém uvažování vycházím především z teorie performativity genderu americké filosofky Judith Butler a z dalších textů, které tento myšlenkový koncept dále rozvíjejí.
Abstract v angličtině:
Abstract Using a method of reflexive ethnography, this thesis deals with a question of masculinity performace in the Czech extreme metal milieu (to be specific I am concerned with the brutal death metal and related sub-genres). Participants of the brutal death metal subculture either in the position of performers or audience are with a very few exceptions men. Brutality, harshness, extremeness and other values are the main aesthetic criteria, which – as we can observe while doing the research – the participants connect with a coherent collection of ideas about a certain ideal of dominant manhood. To achieve these values to the greatest extent possible the musicians use particular musical features and topics of the compositions; and so does both the musicians and the audience via their visual image, with using specific kind of behaviour and having fixed movements and dancing during the music production. On the basis of an analysis of these values and means of their manifestation I am concerned with the question of what specific characteristics the masculine identity, which is performed in the given subculture, has. My research data show that these are: 1) mutual affinity with the other participants, 2) power as an ability of an aggressive attack as well as one’s own endurance, and 3) coarseness, lack of refinement, and thus „authenticity“. It is also apparent that this subculture features an essentialistic gender discourse where the characteristics mentioned above are still understood as „masculine“ in the first place. Therefore, I believe this fact encourages and explains the absence of women. Performing these values in sucha milieu where essentialistic gender discourse prevails, women are taking the risk of losing their position of being perceived as enough „feminine“. As a material for the analysis I used my notes from a participant observation in a concert- and festival-events environment, interviews with chosen participants and a certain musical, text- based and visual material. The theoretical basis for my thinking was laid mainly by Judith Butler's theory of the gender performativity and by other texts which further develop this concept.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Marie Hradecká 1.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Marie Hradecká 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Marie Hradecká 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vít Zdrálek 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta Pavel Turek, Phd. 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 152 kB