velikost textu

Streptokoky skupiny anginosus (SAG) - analýza dat spojených s pozitivními nálezy.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Streptokoky skupiny anginosus (SAG) - analýza dat spojených s pozitivními nálezy.
Název v angličtině:
Streptococci of the anginosus group (SAG) - analysis of data associated with positive findings
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Brieslingerová
Vedoucí:
PharmDr. Barbora Voxová
Oponent:
PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D.
Id práce:
184647
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (B5207)
Obor studia:
Zdravotní laborant (ZDLB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Lenka Brieslingerová Streptokoky skupiny anginosus (SAG) – analýza dat spojených s pozitivními nálezy Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zdravotní laborant Cíl: Cílem práce je shrnutí dosavadních poznatků o skupině streptokoků anginosus a zpracování datových údajů, týkajících se pacientů, u kterých byl zaznamenán pozitivní nález těchto streptokoků ve vzorku. Data byla poskytnuta mikrobiologickou laboratoří FN Olomouc. Metody: Grafické zpracování datových údajů o pacientech s pozitivním nálezem SAG. Výsledky: Průměrný věk pacientů, u nichž byly identifikovány bakterie SAG, byl 50,2 let. Výskyt byl častější u mužů než u žen. Nejvíce zastoupeným druhem v této práci byl S. agninosus (53%), následoval S.constellatus (34%) a nejméně se objevoval S. intermedius (13%). Vzorek pocházel nejčastěji z infekčního ložiska, dalšími hojně zastoupenými místy odběru byly urogenitál a dýchací cesty. Každý z druhů je asociován s jiným typem infekce. S. anginosus byl hlavní patogen u infekcí urogenitálního systému a také u intraabdominálních infekcí. S. constellatus se podílel především na infekcích dýchacích cest, nejčetněji se vyskytoval také v hemokultuře. S. intermedius bývá obvykle nalezen u abscesů, v této studii byl nalezen i jeho poměrně vysoký výskyt v hemokultuře (15%). S anginosus a S. constellatus mají vrchol výskytu na jaře, zatímco S. intermedius je nejfrekventovanější v letních měsících. Závěry: Nejohroženější skupinou pacientů, kterou napadají SAG, jsou muži ve středním věku. Druh S. anginosus bývá nejvíce zastoupený, nejméně se objevuje S. intermedius. Každý z druhů má tendenci způsobovat různé infekce. Zatímco S. anginosus se nejhojněji objevuje u infekcí urogenitálního systému, S. constellatus je nejčetněji zastoupený u infekcí dýchacích cest a S. intermedius u abscesů. Klíčová slova: Streptokoky skupiny anginosus (SAG), Streptococcus anginosus, Streptococcus constellatus, Streptococcus intermedius, abscesy, respirační onemocnění, bakteriémie, zpracování dat
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Lenka Brieslingerová Streptococci of the anginosus group (SAG) - analysis of data associated with positive findings Bachelor thesis Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy, Hradec Králové Medical laboratory technician Aim: The aim of the work is to summarize the current knowledge about the group of streptococci anginosus and the processing of data concerning patiens with a positive finding of these streptococci in the sample. The data was provided by the microbiological laboratory of FN Olomouc. Methods: Graphical processing of data on patients with positive SAG findings. Results: The mean age of patients identified with SAG was 50.2 years. Occurrence was more common in males than females. The most represented species in this work was S. anginosus (34%), followed by S. constellatus (34%), and S. intermedius (13%). The sample was most often derived from an infectious deposit, other abundant collection sites were the urogenital and respiratory tract. Each species is associated with a different type of infection. S. anginosus was the major patogen in urogenital system infections as well as in intraabdominal infections. S. constellatus was involved primarily in respiratory infections, most commonly in haemocultures. S. intermedius is usually found in abscesses and in this study, its relatively high incidence in haemocultures (15%) was also found. S. anginosus and S. constellatus have the peak occurrence in spring, while S. intermedius is the most frequented in the summer months. Conclusions: The most endangered group of patiens attacked by SAG are middle-aged men. The species S. anginosus is the most represented, the least occurring is S. intermedius. Each species tends to cause various infections. While S. anginosus appears most abundant in urogenital system infections, S. constellatus is the most common in respiratory infections and S. intermedius in abscesses. Key words: Streptococcus anginosus group (SAG), Streptococcus anginosus, Streptococcus constellatus, Streptococcus intermedius, abscesses, respiratory diseases, bacteraemia, data processing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Brieslingerová 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Brieslingerová 358 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Brieslingerová 307 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Barbora Voxová 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. 290 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 153 kB