velikost textu

Mitochondriální dysfunkce a neurodegenerativní onemocnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mitochondriální dysfunkce a neurodegenerativní onemocnění
Název v angličtině:
Mitochondrial dysfunction and neurodegenerative diseases
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Novotná
Vedoucí:
Doc.MUDr. Josef Herink, DrSc.
Oponent:
PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
Id práce:
184643
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
excitotoxicita, mitochondriální dysfunkce, neurodegenerativní onemocnění, zánik neuronu, oxidativní poškození
Klíčová slova v angličtině:
excitotoxicity, mitochondrial dysfunction, neurodegenerative disorders, neuronal cell death, oxidative damage
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Autor: Bc. Veronika Novotná Školitel: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. Název: Mitochondriální dysfunkce a neurodegenerativní onemocnění Diplomová práce se zabývá mitochondriálními dysfunkcemi a neurodegenerativními nemocemi a je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá klasifikací neurogenerativních onemocnění a obecnou charakteristikou mitochondrií. Dále jsou popsány procesy oxidačního stresu, excitotoxicity, apoptózy a stručně popsán nervový systém. Druhá část se zabývá popisem mitochondriálních dysfunkcí u vybraných neurodegenerativnch onemocnění. Současné studie poukazují na souvislost mezi mitochondriálními dysfunkcemi a vznikem neurodegenerativních onemocnění. Klíčová slova: excitotoxicita, mitochondriální dysfunkce, neurodegenerativní onemocnění, zánik neuronu, oxidativní poškození
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Author: Bc. Veronika Novotná Supervisor: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. Title of diploma thesis: Mitochondrial dysfunction and neurodegenerative diseases The diploma thesis deals with mitochondrial dysfunction and neurodegenerative diseases and it is divided into two main parts. The first part summarized the classification of neurodegenerative diseases and general charakteristic of mitochondria.Then a describe of the processes of oxidative stress, excitotoxicity, apoptosis and briefly decribe the nervous system. The second part deals with description of mitochondrial dysfunction in selected nerodegenerative diseases. The recent studies refer to connection between mitochondrial dysfunctions and formation of neurodegenerative diseases. Keywords: excitotoxicity, mitochondrial dysfunction, neurodegenerative disorders, neuronal cell death, oxidative damage
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Novotná 3.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Novotná 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Novotná 1.02 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc.MUDr. Josef Herink, DrSc. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. 281 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 152 kB