velikost textu

Diferenciální diagnostika makrocytárních anémií – řešerše

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diferenciální diagnostika makrocytárních anémií – řešerše
Název v angličtině:
Differential diagnosis of macrocytic anemias – literature review
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zdeněk Kepka
Vedoucí:
Mgr. Ilona Fátorová
Oponent:
Ing. Eliška Pešková
Id práce:
184621
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (B5207)
Obor studia:
Zdravotní laborant (ZDLB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Zdeněk Kepka Název práce: Diferenciální diagnostika makrocytárních anémií – rešerše Typ práce: Bakalářská práce Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Zdravotní laborant Tato bakalářská práce se zabývá laboratorními metodami, které jsou využívány především při diagnostikování makrocytárních anémií. Úvodní část práce definuje anemický syndrom a jeho klinické projevy. V úvodu je také obsaženo základní rozdělení anémií dle morfologických a patofyziologických hledisek. Důraz je kladen na popsání nejčastějších makrocytárních anémií a příčin jejich vzniku. V krátkosti jsou uvedeny také možnosti léčby těchto onemocnění. Na konci práce jsou uvedeny dvě kazuistiky pacientů s makrocytární anémií.
Abstract v angličtině:
Abstract Author: Zdeněk Kepka Thesis title: Differential diagnosis of macrocytic anemias – literature review Type of assignment: Bachelor´s thesis Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Branch of study: Healthcare Laboratory Assistant (ZDLB) This bachelor thesis deals with laboratory methods, which are used in the diagnosis of macrocytary anemia. Anemic syndrome and its clinical manifestation are defined in the introductory part. The basic classification of anemia according to morphological and pathophysiological aspects is included also in the introduction part. The thesis emphasizes description of the most common macrocytic anemias and their causes. The possibilities of treating these diseases are briefly presented. Two case reports of patients with macrocytic anemia are presented at the end of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zdeněk Kepka 2.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zdeněk Kepka 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zdeněk Kepka 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ilona Fátorová 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Eliška Pešková 276 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 152 kB