velikost textu

The establishment of invariable behaviour of rats in novel one-trial trace association task (OTTAT)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The establishment of invariable behaviour of rats in novel one-trial trace association task (OTTAT)
Název v češtině:
Ustanovení neměnného chování potkanů v nové úloze asociativního učení na jeden pokus (OTTAT)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Daniela Alexová
Vedoucí:
doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Hana Hatalová
Id práce:
184602
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
epizodická paměť, učení na jeden pokus, asociativní učení, potkan, hipokampus
Klíčová slova v angličtině:
episodic-memory, one-trial learning, associative learning, rat, hippocampus
Abstrakt:
ABSTRAKT Animální modely paměti epizodického typu představují důležitou složku výzkumu epizodické paměti. Současně dostupné úlohy testující paměť epizodického typu však zcela nereflektují epizodickou paměť nebo vykazují důležité metodologické nedostatky. V naší laboratoři jsme nedávno vytvořili novou úlohu asociativního učení na jeden pokus (OTTAT), která testuje asociaci časově oddělených stimulů prezentovaných pouze jednou. Tato práce se zabývá zdokonalením protokolu OTTAT prostřednictvím výběru kmene potkanů a charakteristik děliče přihrádek aparátu (“dvířka”), které vedou k optimálnímu ustanovení neměnného chování potkanů v OTTAT. Dále byla testována přesnost asociací vytvořených při OTTAT určením specifity reakce “rychlý únik” vůči podmíněnému podnětu dané zvukové charakteristiky. V experimentu 1 byli potkani (Sprague-Dawley (SD), n = 36; Wistar (WI), n = 17; Long-Evans (LE), n = 8) denně 15 minut po dobu 3 dnů habituováni modifikovanému aparátu se světlou a tmavou přihrádkou (L/D) a se standardními dvířky (otvor 9 x 11 cm). Počty přechodů mezi přihrádkami a časy strávené ve tmavé přihrádce získané ze 3. habituačního sezení byly vyhodnoceny jakožto indikátory neměnného chování potkanů. Zjistili jsme, že potkani WI strávili signifikantně více času ve tmavé přihrádce než potkani LE (p = 0.002) a SD (p = 0.001) a přecházeli mezi přihrádkami signifikantně méně než potkani LE (p = 0.001). V experimentu 2 byli potkani (WI, n = 34) denně 15 minut po dobu 3 dnů habituováni modifikovanému L/D aparátu se širokými dvířky (otvor 3 x 40 cm). Počty přechodů mezi přihrádkami a časy strávené ve tmavé přihrádce získané ze 3. habituačního sezení byly vyhodnoceny jakožto indikátory neměnného chování potkanů. Zjistili jsme, že potkani WI habituovaní se širokými dvířky tráví signifikantně více času ve tmavé přihrádce (p = 0.003) a méně přechází mezi přihrádkami než potkani WI habituovaní se standardními dvířky. V experimentu 3 podstoupili potkani (n = 16) OTTAT dle standardního protokolu. Během testovacího dne byl polovině potkanů přehrán nový zvuk (5 kHz) a druhé polovině potkanů byl přehrán zvuk dříve spárovaný s elektrickým šokem (2,4 kHz) a následně byly zjištěny počty potkanů s reakcí “rychlý únik” na dané zvukové stimuly. Nezjistili jsme rozdíl ve frekvencích reakcí “rychlý únik” po přehrání zvuku o frekvenci 5 kHz a 2,4 kHz (42,9 % v obou případech). Na základě našich výsledků docházíme k závěru, že potkani WI habituovaní s širokými dvířky vykazují optimálně neměnné chování a jsou tak nejvhodnější kombinací pro OTTAT. Z našich výsledků dále usuzujeme, že při vybavování paměťové stopy v OTTAT nejsou potkani schopni rozlišit mezi novým zvukovým stimulem a zvukovým stimulem dříve spárovaným s elektrickým šokem, liší-li se frekvence zvukových stimulů o 2,6 kHz. KLÍČOVÁ SLOVA: epizodická paměť, učení na jeden pokus, asociativní učení, potkan, hipokampus
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Animal episodic-like memory tasks represent important component of episodic memory research. However, currently available episodic-like memory tasks are not based on episodic-like memory or encompass important caveats. In our laboratory, we recently devised a novel one-trial trace association task (OTTAT) to examine one-time associations of temporally discontinuous stimuli. This thesis deals with the improvement of OTTAT protocol by rat strain and compartment divider (‘doors’) selection which optimally promote the establishment of invariable behaviour of rats in OTTAT. Moreover, the accuracy of one-trial associations is also assessed by determining specificity of “rapid escape” response to conditioned stimulus of given sound characteristics. In Experiment 1, rats (Sprague-Dawley (SD), n = 36; Wistar (WI), n = 17; Long-Evans (LE), n = 8) were habituated 15 min daily for 3 days with standard doors (9 x 11 cm opening) to modified light and dark apparatus. The number of transfers between compartments and values of time spent in dark compartment obtained from 3rd habituation session were evaluated as indicators of invariable behaviour of rats. We found WI rats spend significantly more time in dark compartment than LE (p = 0.002) and SD rats (p = 0.001) and have significantly fewer transfers than LE rats (p = 0.001). In experiment 2, rats (WI, n = 34) were habituated 15 min daily for 3 days with doors with wide opening (3 x 40 cm). The number of transfers between compartments and values of time spent in dark compartment obtained from 3rd habituation session were evaluated as indicators of invariable behaviour of rats. We found WI rats habituated with wide doors spend significantly more time in dark compartment (p = 0.003) and have fewer transfers than WI rats habituated with standard doors. In Experiment 3 WI rats (n = 16) were subjected to standard OTTAT protocol. During testing session, half of the rats received shock-paired sound (2.4 kHz), the other half received novel sound (5 kHz) and numbers of rats with “rapid escape” response were obtained. There was no difference in frequency of rats with “rapid escape” response following 5 kHz and 2.4 kHz sound during testing session (42.9 % in both cases). We conclude Wistar rats habituated with wide doors display the most invariable behaviour and thus are the optimal combination for OTTAT. Additionally, the results suggest rats are not able to distinguish between novel and shock-paired sounds differing by 2.6 kHz during memory recollection in OTTAT. KEY WORDS: episodic-memory, one-trial learning, associative learning, rat, hippocampus
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniela Alexová 2.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniela Alexová 133 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniela Alexová 146 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Telenský, Ph.D. 293 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 153 kB