text size

Tvorba a ověření didaktických materiálů k tématu podpůrné prostředky ve sportu a jejich působení na lidský organismus

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Tvorba a ověření didaktických materiálů k tématu podpůrné prostředky ve sportu a jejich působení na lidský organismus
Titile (in english):
Performance-enhancing substances in sport and their effects on the human body – the preparation and the evaluation of new didactic materials
Type:
Diploma thesis
Author:
Diana Mezuliáníková
Supervisor:
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Danuše Součková, Ph.D.
Thesis Id:
184547
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of teaching and Didactics of Chemistry (31-280)
Study programm:
Chemistry (N1407)
Study branch:
Training Teachers of Chemistry at Higher Secondary Schools (UNCH)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
06/06/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Podpůrné prostředky, Sport, Lidské tělo, Didaktické materiály, Přírodovědné vzdělávání
Keywords:
Performance-enhancing substances, Sport, Human body, Didactic materials, Science Education
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práce se zabývá výživovými prostředky ve sportu, jak povolenými tak zakázanými, tedy dopingem. Je zaměřena na zařazení problematiky sportovních doplňků do výuky přírodovědně zaměřených předmětů na středních školách. Teoretická část obsahuje analýzu rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a sportovní gymnázia, rešerši literatury na téma podpůrných prostředků ve sportu a teorii k prováděnému didaktickému výzkumu. V praktické části je vyhodnocení dotazníkového šetření, zjišťující znalosti žáků ohledně doplňků výživy zaměřující se na sport a vyhodnocení evaluačního dotazníku, který sloužil jako zpětná reflexe při ověření didaktických materiálů. Dále je v praktické části vytvořený odborný text pro učitele, prezentace s didaktickými poznámkami, pracovní list včetně autorského řešení a didaktická hra ověřující znalosti po realizaci výuky.
Abstract:
Abstract The diploma thesis is foollow up on nutritional supplements in sport, both allowed and forbidden, therefore doping. It focuses on teaching at secondary (hight) schools and incorporating the issue of sports supplements into lessons. The theoretical part includes an analysis of the RVP for grammar schools and sports grammar schools, a literature search on the topic of support substances i sport and the theory of didactic research. The practical part contains an evaluation of the questionnaire survey, which examines pupils' knowledge about nutritional supplements focused on sport, and evaluation of the evaluation questionnaire, which is served as a feedback reflection in verifying didactic materials. Furthermore, in the practical part there is created technical text for teachers, presentations with didactic notes, worksheet including author's solution and didactic game verifying knowledge after the subject's interpretation.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Diana Mezuliáníková 6.16 MB
Download Attachment to the thesis Diana Mezuliáníková 5.27 MB
Download Abstract in czech Diana Mezuliáníková 100 kB
Download Abstract in english Diana Mezuliáníková 5 kB
Download Supervisor's review RNDr. Milada Teplá, Ph.D. 244 kB
Download Opponent's review RNDr. Danuše Součková, Ph.D. 310 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. 154 kB