velikost textu

Tvorba a ověření didaktických materiálů k tématu podpůrné prostředky ve sportu a jejich působení na lidský organismus

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tvorba a ověření didaktických materiálů k tématu podpůrné prostředky ve sportu a jejich působení na lidský organismus
Název v angličtině:
Performance-enhancing substances in sport and their effects on the human body – the preparation and the evaluation of new didactic materials
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Diana Mezuliáníková
Vedoucí:
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Danuše Součková, Ph.D.
Id práce:
184547
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Učitelství chemie pro střední školy (UNCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Podpůrné prostředky, Sport, Lidské tělo, Didaktické materiály, Přírodovědné vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
Performance-enhancing substances, Sport, Human body, Didactic materials, Science Education
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá výživovými prostředky ve sportu, jak povolenými tak zakázanými, tedy dopingem. Je zaměřena na zařazení problematiky sportovních doplňků do výuky přírodovědně zaměřených předmětů na středních školách. Teoretická část obsahuje analýzu rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a sportovní gymnázia, rešerši literatury na téma podpůrných prostředků ve sportu a teorii k prováděnému didaktickému výzkumu. V praktické části je vyhodnocení dotazníkového šetření, zjišťující znalosti žáků ohledně doplňků výživy zaměřující se na sport a vyhodnocení evaluačního dotazníku, který sloužil jako zpětná reflexe při ověření didaktických materiálů. Dále je v praktické části vytvořený odborný text pro učitele, prezentace s didaktickými poznámkami, pracovní list včetně autorského řešení a didaktická hra ověřující znalosti po realizaci výuky.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis is foollow up on nutritional supplements in sport, both allowed and forbidden, therefore doping. It focuses on teaching at secondary (hight) schools and incorporating the issue of sports supplements into lessons. The theoretical part includes an analysis of the RVP for grammar schools and sports grammar schools, a literature search on the topic of support substances i sport and the theory of didactic research. The practical part contains an evaluation of the questionnaire survey, which examines pupils' knowledge about nutritional supplements focused on sport, and evaluation of the evaluation questionnaire, which is served as a feedback reflection in verifying didactic materials. Furthermore, in the practical part there is created technical text for teachers, presentations with didactic notes, worksheet including author's solution and didactic game verifying knowledge after the subject's interpretation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Diana Mezuliáníková 6.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Diana Mezuliáníková 5.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Diana Mezuliáníková 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Diana Mezuliáníková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Milada Teplá, Ph.D. 244 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Danuše Součková, Ph.D. 310 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. 154 kB