velikost textu

Subletální efekty insekticidů neonikotinoidů na migrační a predační potenciál pavouků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Subletální efekty insekticidů neonikotinoidů na migrační a predační potenciál pavouků
Název v angličtině:
Sublethal effects of the insecticides neonicotinoids on spider's migration and predatory abilities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Gabriela Přibáňová
Vedoucí:
Mgr. Milan Řezáč, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Stanislav Korenko, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Id práce:
184531
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pavouk, členovec, pesticidy, insekticidy, neonikotinoidy, subletální účinky, mortalita, EthoVision XT, lokomoce, spouštění, ballooning, predace, listovník Philodromus, pavučenka Oedothorax, slíďák Pardosa, Xerolycosa, snovačka Phylloneta
Klíčová slova v angličtině:
spider, arthropod, pesticides, insecticides, neonicotinoids, sublethal effects, mortality, EthoVision XT, locomotion, drop, ballooning, predation, Philodromus, Oedothorax, Pardosa, Xerolycosa, Phylloneta
Abstrakt:
Abstrakt Předložená diplomová práce se věnuje dopadům pesticidních látek na pavoučí populace. V našem případě byly testovány zejména pesticidy třídy neonikotinoidy. Konkrétní neonikotinoidy byly aplikovány na modelové druhy pavouků, kteří byli nasbíráni v různých lokalitách a v určitém stupni vývoje – nymfa, adultní či subadultní jedinec. Práce analyzuje a dokumentuje účinky neonikotinoidů na pavoučí jedince. Z výsledků je patrné, že některé pesticidy mohou mít významný negativní vliv např. na lokomoci, predaci, ballooning, spouštění či mortalitu pavouků. Klíčová slova: pavouk, členovec, pesticidy, insekticidy, neonikotinoidy, subletální účinky, mortalita, EthoVision XT, lokomoce, spouštění, ballooning, predace, listovník Philodromus, pavučenka Oedothorax, slíďák Pardosa, Xerolycosa, snovačka Phylloneta
Abstract v angličtině:
Abstract This research deals with impacts of pesticide substances on spider populations. In this case pesticides of the neonicotinoids classes were tested. Specific neonicotinoids were applied to different of spiders which were collected in various localities and at some stage of development – nymph, adult or subadult individuals. The diploma thesis analyzes and the documents the effects of neonicotinoids to spiders. The results show that some pesticides can have a significant negative effect to locomotion, predation, ballooning, drop or to spiders mortality. Keywords: spider, arthropod, pesticides, insecticides, neonicotinoids, sublethal effects, mortality, EthoVision XT, locomotion, drop, ballooning, predation, Philodromus, Oedothorax, Pardosa, Xerolycosa, Phylloneta
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Gabriela Přibáňová 8.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Gabriela Přibáňová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Gabriela Přibáňová 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milan Řezáč, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Stanislav Korenko, Ph.D. 389 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. 154 kB