velikost textu

Vliv vandetanibu, lenvatinibu a ellipticinu na expresi potkaních cytochromů P450 1A a 3A

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv vandetanibu, lenvatinibu a ellipticinu na expresi potkaních cytochromů P450 1A a 3A
Název v angličtině:
The effect of vandetanib, lenvatinib and ellipticine on the expression of rat cytochromes P450 1A and 3A
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Sandra Kleinová
Vedoucí:
RNDr. Helena Dračínská, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Mgr. Lenka Žáková, Ph.D.
Id práce:
184450
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (N1406)
Obor studia:
Biochemie (NBIOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vandetanib, lenvatinib, ellipticin, cytochromy P450, inhibitory tyrosinkinas
Klíčová slova v angličtině:
vandetanib, lenvatinib, ellipticine, cytochromes P450, tyrosine kinase inhibitors
Abstrakt:
Abstrakt V posledních letech se k léčbě nádorových onemocnění využívá biologická léčba způsobující inhibici tyrosinkinas, které mohou chybně regulovat některé signální dráhy. Příkladem takových inhibitorů je vandetanib a lenvatinib. Tyto dvě látky se využívají k léčbě nádorů štítné žlázy, protože inhibují receptory pro vaskulární růstový faktor nebo endotheliální růstový faktor, které mohou ovlivňovat růst a metastázi nádorů. Spolu s uvedenými inhibitory tyrosinkinas byl zkoumán i alkaloid ellipticin, který vykazuje protinádorové účinky na celou řadu nádorových onemocnění. V rámci této diplomové práce byl studován vliv vandetanibu, lenvatinibu, ellipticinu a jejich kombinací na genovou a proteinovou expresi cytochromů P450 1A1, 1A2, 3A1 a 3A2, které patří mezi významné biotransformační enzymy, v játrech potkanů in vivo. Proteinová exprese byla sledována použitím metody Western blot s následnou imunodetekcí, genová exprese byla sledována pomocí kvantitativní PCR. Byla stanovena specifická aktivita CYP1A O-deethylací 7-ethoxyresorufinu, CYP1A1 oxidací Sudanu, CYP1A2 O-demethylací 7- methoxyrsorufinu a CYP3A 6β-hydroxylací testosteronu. Dále byl sledován vliv jednotlivých látek na přeměnu vandetanibu, lenvatinibu a ellipticinu jaterními mikrosomy z premedikovaných potkanů. Bylo potvrzeno, že ellipticin výrazně indukuje expresi CYP1A1 v játrech. Tento indukční potenciál ellipticinu nebyl zásadně ovlivněn ani jeho společným podáním s vandetanibem nebo lenvatinibem. Významný nárůst exprese vyvolaný podáním ellipticinu byl pozorován i u CYP1A2. Doposud nebylo nic známo o vlivu studovaných inhibitorů tyrosinkinas na expresi cytochromů P450. Jak vandetanib tak lenvatinib zvýšily genovou a proteinovou expresi CYP1A1, nicméně s mnohem menší účinností než ellipticin. Žádný vliv na expresi nebyl pozorován u CYP1A2. Všechny studované látky, inhibitory tyrosinkinas i ellipticin, způsobily mírné zvýšení genové exprese CYP3A1 a aktivity tohoto enzymu. Při přeměně ellipticinu jaterními mikrosomy z premedikovaných potkanů došlo k nárůstu tvorby metabolitu 9-hydroxyellipticinu při použití mikrosomálních frakcí z jater potkanů vystavených ellipticinu, vykazujících zvýšenou aktivitu CYP1A. Tento výsledek potvrzuje majoritní roli CYP1A1/2 v této metabolické reakci. Klíčová slova: vandetanib, lenvatinib, ellipticin, cytochromy P450, inhibitory tyrosinkinas
Abstract v angličtině:
Abstract In recent years, the inhibiition of tyrosine kinases,which may incorrectly regulate some singaling pathway has been used to treat cancer as so-called biological therapy. An example of such inhibitors are vandetanib and lenvatinib. These two substances are used to treat thyroid gland tumors because they affect vascular growth factor receptor or endothelial growth factor receptor that can regulate tumor growth and metastasis. Ellipticine, which has anti-tumor effects on lots of tumor disease, has been investigated in this study together with vandetanib and lenvatinib. In this diploma thesis, the effect of mentioned tyrosine kinase inhibitors, ellipticine and their combinations on gene and protein expression of CYP1A1, 1A2, 3A1 and 3A2 in rat liver in vivo was determined. Protein expression was studied using Western blot method with imunodetection. Gene expression was assessed by quantitative PCR. Moreover, the effect of tested substances and their combinations on CYP1A activity (measured as 7-ethoxyresorufin O-deethylation), CYP1A2 activity (measured as 7-methoxyresorufin O-demethylation), CYP1A1 activity (measured as Sudan I oxidation), CYP3A specific activity (measured as testosteron 6β-hydroxylation) and ellipticine, vandetanib, lenvatinib metabolism was determined. It has been confirmed that ellipticine significantly induces the expression of CYP1A1 in liver. This induction potential of ellipticin was not significantly affected by its co- administration with vandetanib or lenvatinib. A significant increase in ellipticine-induced expression was observed in CYP1A2. The effect of the tyrosine kinase inhibitors on cytochrome P450 expression has not yet been known. Both vandetanib and lenvatinib increased the gene expression and protein expression of CYP1A1, however, with much less efficacy than ellipticin. No effect on expression was observed for CYP1A2. All studied, inhibitors of tyrosine kinases and ellipticine, caused a slight increase in CYP3A1 gene expression and enzyme activity. In the conversion of ellipticin from hepatic microsomes from premedicated rats, the formation of 9-hydroxyellipticine metabolite increased with the use of microsomal liver fractions of rats exposed to ellipticine, which showed increased CYP1A activity. This result confirms the significant role of CYP1A1/2 in this metabolic response. (In Czech) Key words: vandetanib, lenvatinib, ellipticine, cytochromes P450, tyrosine kinase inhibitors
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sandra Kleinová 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sandra Kleinová 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sandra Kleinová 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. Lenka Žáková, Ph.D. 460 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 154 kB