velikost textu

Tvorba materiálů pro podporu přírodovědného vzdělávání u dětí předškolního a mladšího školního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tvorba materiálů pro podporu přírodovědného vzdělávání u dětí předškolního a mladšího školního věku
Název v angličtině:
Preparation of new didactic materials to support science education at the preschool and primary level
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Dominika Andrlová
Vedoucí:
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Simona Hybelbauerová, Ph.D.
Id práce:
184445
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Učitelství chemie pro střední školy (UNCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Přírodovědná gramotnost, Přírodovědné vzdělávání, Didaktické materiály, Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání (mladší školní věk), Interview, Soubor experimentů, Rámcové vzdělávací programy
Klíčová slova v angličtině:
Natural science literacy, Natural science education, Didactic materials, Pre-school education, Elementary education (younger school age), Interview, Set of experiments, Framework Educational Programmes
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na rozvoj přírodovědné gramotnosti dětí předškolního a žáků mladšího školního věku. Cílem této práce je didaktické zpracování materiálů, které učitelům/lektorům/rodičům umožní rozvíjet přírodovědnou gramotnost dětí, aniž by sami museli mít chemické vzdělání pro správné pochopení experimentu, a mohli zároveň předat správné informace dětem tak, aby bylo v co největší míře zabráněno vzniku přírodovědných miskoncepcí. Teoretická část práce je věnována ontogenezi dítěte v předškolním a raném školním věku, která je následně zohledněna při tvorbě materiálů pro rozvoj přírodovědné gramotnosti této cílové věkové kategorie dětí. Součástí teoretické práce je také charakteristika pojmu přírodovědná gramotnost jakožto možného nástroje pro zvýšení zájmu o studium přírodovědných oborů. Uvedena jsou očekávaná pozitiva, ale také možná negativa, především v podobě vzniklých miskoncepcí, která mohou být se zaváděním přírodovědného vzdělávání u menších dětí spojená. V další části byla provedena analýza sylabů přírodovědně zaměřených předmětů na pedagogických fakultách v oborech Učitelství pro 1. stupeň základních škol a Učitelství pro mateřské školy. Nezbytnou součástí je analýza Rámcových vzdělávacích programů pro předškolní a základní vzdělávání (první stupeň základní školy) a její následné zohlednění v praktické části, aby experimenty pomáhaly rozvíjet také příslušné klíčové kompetence a mohly být pro učitele/lektory/rodiče skutečně edukativně hodnotné. V teoretické části práce nechybí shrnutí rešerše dostupných prostředků pro přírodovědné vzdělávání v daném věkovém období, na kterou byla zaměřena mnohem podrobněji již práce bakalářská. Závěr teoretické části obsahuje informace o kvalitativní metodě výzkumu – interview. Důležitou součástí praktické části diplomové práce je provedení a vyhodnocení interview s učitelkami mateřských a základních škol, na jehož základě byl vytvořen soubor experimentů a metodický průvodce k tomuto souboru. Otázky, které byly při interview učitelkám kladeny, a stejně tak vytvořený soubor experimentů, jsou zařazeny v příloze diplomové práce. Soubor experimentů může být takto použit k vlastní výuce.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis is focused on the development of natural science literacy of pre-school age children and pupils of younger school age. The aim of this thesis is didactic processing of materials which will enable teachers/lecturers/parents to develop natural science literacy of children, without themselves having to have education in chemistry for correct understanding of the experiment, and thanks to which, at the same time, they could pass on the correct information to children in such way that prevents from the occurrence of natural science misconceptions to a maximum possible extent. The theoretical part of the thesis is devoted to child ontogenesis in pre-school and early school age, which is subsequently reflected in the creation of materials for development of natural science literacy of this target age category of children. The theoretical work includes also the characterisation of the term natural science literacy as a possible tool for increasing interest in the study of natural sciences. It states the expected positives, but also possible negatives, especially in the form of resulting misconceptions which can be associated to the introduction of natural science education for younger children. In the subsequent part, an analysis of syllabus of natural science-focused subjects at pedagogical faculties, in specialisation Teaching for first stage of elementary schools and Teaching for kindergartens, has been performed. An integral part is the analysis of the Framework Educational Programmes for Pre-school and Elementary Education (first stage of elementary school) and its subsequent consideration in the practical part, so that the experiments help develop also the relevant key competencies and so that they could actually be educationally valuable for teachers/lecturers/parents. In the theoretical part of the thesis there is a summary of the search of available resources for natural science education in the given age period, on which already the bachelor thesis was focused. The end of the theoretical part contains the information about the qualitative method of the research – interview. An important component of the practical part of the diploma thesis is the execution and evaluation of the interviews with teachers of kindergartens and elementary schools, based on which the set of experiments and methodical guide to this set has been created. The questions which have been posed to the teachers during the interviews, as well as the created set of experiments, are included in the annex to the diploma thesis. The set of experiments can be used in the teaching itself.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominika Andrlová 3.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dominika Andrlová 5.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominika Andrlová 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominika Andrlová 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Milada Teplá, Ph.D. 240 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Simona Hybelbauerová, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. 154 kB